Νέα εγκύκλιος λειτουργίας Δημόσιων Υπηρεσιών – Ποιά μέτρα ισχύουν έως 7 Δεκεμβρίου

Τα μέτρα και τις ρυθμίσεις που ισχύουν έως την 7η Δεκεμβρίου στις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περιλαμβάνονται σε εξαιρετικά επείγουσα Εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε την 30η Νοεμβρίου, σε συνέχεια έκδοσης σχετικής ΚΥΑ στο Φ.Ε.Κ. Β’ 5255/28.11.2020.

Μέτρα στις Δημόσιες Υπηρεσίες

– Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

– Υποχρεωτική προστασία Υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

– Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των Υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

– Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

– Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.

– Συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης των συλλογικών οργάνων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες, στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες.

– Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του 1,5 μέτρου και με τη συμμετοχή έως 7 ατόμων.

Υπενθυμίζεται ότι οι υπηρεσίες λειτουργούν με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό και διευκρινίζεται εκ νέου περαιτέρω ότι το ποσοστό της τηλεργασίας δεν δύναται να είναι μικρότερο του 50%, εφόσον συνάδει με τη φύση των ασκούμενων καθηκόντων.

Βεβαιώσεις κίνησης

Οι Υπάλληλοι του Δημοσίου που προσέρχονται στις Υπηρεσίες τους για την παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας, θα πρέπει να έχουν, κατά τη μετακίνησή τους αυτή, την απαιτούμενη Βεβαίωση Κίνησης. Χορηγείται μέσω της εφαρμογής στην ιστοσελίδα hr.apografi.gov.gr και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου Προϊστάμενου προσωπικού.

Λειτουργία ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται ότι τα μέλη του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας εξυπηρετούνται, κατά προτεραιότητα, τηλεφωνικά (2410257866) ή με τη χρήση πρόσφορων ηλεκτρονικών μεθόδων και υπηρεσιών (fax. 2410255718, email: tee_lar@tee.gr) ή από κοντά μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Back to top
elΕλληνικά