Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια

Τις κατηγορίες κατασκευών ή εγκαταστάσεων σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια περιλαμβάνει απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.Δημήτρη Οικονόμου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 5287/01-12-2020). Σε αυτές τις κατηγορίες περιλαμβάνονται και τα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, δεν απαιτείται οικοδομική άδεια στις εξής κατηγορίες κατασκευών ή εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους:

α) Έργα και κατασκευές απαραίτητες για τη διαμόρφωση και προστασία του εδάφους καθώς και την κίνηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων όπως: κλίμακες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), κυλιόμενες σκάλες, τοίχοι, τοιχεία αντιστήριξης, μικρές γέφυρες για πεζούς ή/και ποδηλάτες, περιφράξεις, διάδρομοι, εκσκαφές και επιχώσεις και πάσης φύσεως δίκτυα υποδομής.

β) Κατασκευές και εγκαταστάσεις εξοπλισμού και λειτουργίας των χώρων όπως:
i) στέγαστρα, κιόσκια, τέντες και περίπτερα που συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20% της επιφάνειας του κοινόχρηστου χώρου και θα πρέπει να εντάσσονται σε εγκεκριμένο συνολικό σχεδιασμό,
ii) εγκαταστάσεις υπαίθριων παιδότοπων και μικροί υπαίθριοι χώροι άθλησης, όπως διάδρομοι βάδην και απλά όργανα άθλησης που δεν συνιστούν αθλητική εγκατάσταση, συνολικής επιφανείας έκαστος μέχρι 5% της επιφανείας του κοινοχρήστου χώρου,
iii) βοηθητικής χρήσης χώροι όπως, φυλάκια μέχρι 4,0 μ2, μικρές αποθήκες απαραίτητων εργαλείων μέχρι 4,0 μ2, αποχωρητήρια επιφανείας μέχρι 4,0 μ2, μικρά αποδυτήρια για την εξυπηρέτηση των χώρων άθλησης και των παιδότοπων μέχρι 6,00 μ2 και με μέγιστο ύψος 2,70 μ., καθώς και κατασκευές φύλαξης ποδηλάτων μέχρι 4,00 μ2.
iv) πάγκοι, τεχνητές κερκίδες μέχρι 50 ατόμων,
v) εγκαταστάσεις φωτισμού, τηλεφωνικοί θάλαμοι και μονάδες οπτικού δικτύου (ΜΟΔ ή ΟΝΚ) (Υπαίθριοι Κατανεμητές Οπτικού Δικτύου), εξοπλισμός που εξυπηρετεί νέες τεχνολογίες και καινοτόμες εφαρμογές για την εξυπηρέτηση των πολιτών (π.χ. σημεία φόρτισης κινητών τηλεφώνων, ψηφιακές πληροφοριακές πινακίδες, κ.ά).

γ) Κατασκευές για τον εξωραϊσμό, την αισθητική αναβάθμιση των χώρων αυτών, καθώς και την εξυπηρέτηση του κοινού:
i) εγκαταστάσεις στήριξης και αναρρίχησης φυτών, σιντριβάνια και υποδομές στοιχείων νερού, ανθοδόχες λίμνες (με τους απαραίτητους χώρους, δεξαμενές και άντλησης), εγκαταστάσεις για την ανάδειξη μνημείων ή έργων τέχνης,
ii) περίπτερα για σταθμαρχεία ή πώληση καρτών ή/και εισιτηρίων των αστικών ή υπεραστικών συγκοινωνιών εφόσον εξυπηρετούν αστικές ανάγκες, ή περιπτέρων για πώληση καρτών ή καταβολής χρηματικού αντιτίμου για την χρήση κοινόχρηστων ποδηλάτων ή/και οχημάτων μικροκινητικότητας. Η επιφάνεια και η αισθητική ένταξη των παραπάνω περιπτέρων στο περιβάλλον καθώς και η θέση τους, που δεν θα παρεμποδίζει την κίνηση πεζών (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων) και οχημάτων, ελέγχεται και εγκρίνεται από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής μετά από πρόταση του αρμόδιου για την κατασκευή λειτουργία φορέα και γνώμη του οικείου Δήμου, τηρουμένων των προϋποθέσεων της υπό στοιχεία Φ 443531/24/300030/17-7-1969 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την υπό στοιχεία Φ900/12/158489/23-6-2006 κοινή υπουργική απόφαση (Β’424), και του άρθρου 22 του ν.δ. 1044/1971.

δ) Κατασκευές και εγκαταστάσεις για τη στάση και αναμονή των επιβατών μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και τη στάση και τη στάθμευση ποδηλάτων και οχημάτων μικροκινητικότητας ιδιωτικών ή κοινόχρηστων (ποδηλατοστάστες κατασκευές πρόσδεσης).

Όλες οι ανωτέρω κατασκευές και εγκαταστάσεις πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο αισθητικό σύνολο και υλοποιούνται από τον οικείο δήμο ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση της αντίστοιχης μελέτης από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου ή, ελλείψει αυτής, της οικείας Περιφέρειας. Προϋπόθεση για την έγκριση της μελέτης είναι η διασφάλιση της τήρησης όλων των γενικών και ειδικότερων κατά περίπτωση προδιαγραφών ασφαλείας για την κατασκευή, χρήση και λειτουργία των ανωτέρω κατασκευών και εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση υπέργειων κατασκευών και εγκαταστάσεων, απαιτείται έγκριση του οικείου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ).

Επίσης, δεν απαιτείται οικοδομική άδεια για τις εξής κατηγορίες εγκαταστάσεων της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012 στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους:

α) Κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).

β) Σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό τους, εγκατεστημένες από υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή των Περιφερειών και των Δήμων.

γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

δ) Κεντρικοί λέβητες ή μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) για τηλεθέρμανση.

ε) Σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Όλες οι ανωτέρω κατασκευές και εγκαταστάσεις εκτελούνται βάσει μελετών και σχεδίων της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, μετά από κοινοποίηση της μελέτης στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης. Στην περίπτωση υπέργειων εγκαταστάσεων, απαιτείται έγκριση του οικείου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ), πλην της ανωτέρω περίπτωσης ε).

Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την υπ’ αρ. 52716/2001 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής» (Β΄ 1663).

Back to top
elΕλληνικά