Δ/Σ Συλλόγου

ΤΖΑΓΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΓΙΑΡΑΣΘΩΜΑΣΑ' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΡΑΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΒ' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΛΕΤΣΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΑΝΤΖΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΤΑΜΙΑΣ
ΚΟΥΒΕΛΑΣΧΡΗΣΤΟΣΜΕΛΟΣ

Ιστοσελίδα Συλλόγου: www.psdmh-kdth.gr

email Συλλόγου: info@psdmh-kdth.gr