Στην περίπτωση που ζητηθεί από το ΤΕΕ να υποκαταστήσει τον Δικαιούχο Μηχανικό, τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν για τον προσδιορισμό της αμοιβής είναι τα εξής:

 • Αίτηση με την οποία να ζητά την υποκατάστασή του από το ΤΕΕ στη διεκδίκηση της αμοιβής του. Μπορείτε να βρείτε την σχετική αίτηση στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ.
 • Μία σειρά όλων των σχεδίων των μελετών που έχουν εκπονηθεί, όχι θεωρημένα αλλά σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από το μελετητή.
 • Όταν δεν υπάρχει ανάθεση, πρέπει να υποβληθεί δήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνονται τα εξής :
  «….αναλαμβάνω την υποχρέωση έναντι του ΤΕΕ, όταν μου ζητηθεί, να αποδείξω με μάρτυρες ή με στοιχεία ότι μου έχει ανατεθεί το … (περιγραφή έργου)…από τον… (όνομα εργοδότη) ….Η ανάθεση έγινε… (ημερομηνία), ή η εκπόνηση της μελέτης περατώθηκε (ημερομηνία)». Επιπλέον θα πρέπει να δηλώνεται υπεύθυνα, ότι η μελέτη έχει παραδοθεί στον κύριο του έργου. Ακόμη, ο μελετητής ή επιβλέπων μηχανικός πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν τελεί υπό υπαλληλική σχέση που να του απαγορεύει την άσκηση ιδιωτικού έργου επ’ αμοιβή.
  Τέλος, πρέπει να δηλώνεται ο χρόνος της ανάθεσης προκειμένου να υπολογιστεί ο χρόνος παραγραφής της απαίτησης (π.χ. ημερομηνία ανάθεσης : Μάρτιος του 2008. Η πενταετία ξεκινά από 1.1.2009 οπότε η απαίτηση παραγράφεται στις 31.12.2013). Μπορείτε να βρείτε την σχετική Υπεύθυνη Δήλωση στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ.
 • Προϋπολογισμός του έργου, ο οποίος είναι υποχρέωση του μελετητή γιατί μόνο αυτός μπορεί να προϋπολογίσει το έργο.
  Ο προϋπολογισμός που θα υποβληθεί πρέπει να είναι αναλυτικός, μετά από προμέτρηση εργασιών και να έχει υπολογιστεί με τιμές ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ ή ΑΤΥΕ του τριμήνου που εκπονήθηκαν οι μελέτες του έργου.
  Όσον αφορά την επίβλεψη, απαιτείται η πραγματοποιηθείσα δαπάνη του έργου, βάσει των σχετικών τιμολογίων.
 • Ιστορικό του έργου (περιγραφή του έργου, τι μεσολάβησε και δημιουργήθηκε πρόβλημα κλπ)

Μετά την υποβολή όλων των παραπάνω στοιχείων και τον έλεγχο αυτών, συντάσσεται το σχετικό πινάκιο αμοιβής, το οποίο εγγράφως αποστέλλεται στον οφειλέτη και κοινοποιείται στο δικαιούχο μηχανικό. Εάν εντός 15 ημερών δεν καταβληθεί η οφειλόμενη αμοιβή, η υπόθεση διαβιβάζεται στη Νομική Υπηρεσία του ΤΕΕ προκειμένου να προχωρήσει στη δικαστική διεκδίκησή της.