Τοποθέτηση προέδρου του ΤΕΕ-Κ&Δ Θεσσαλίας, κ.Νικολάου Παπαγεωργίου, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Λαρισαίων (01.12.2020)

“Ως ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας είμαστε επιφορτισμένοι από τον ρόλο μας, αυτόν του τεχνικού συμβούλου της πολιτείας, να προβαίνουμε σε παρεμβάσεις/γνωμοδοτήσεις, είτε όταν αυτό μας ζητηθεί, όπως παραδείγματος χάριν πρόσφατα για το Αρχαίο Θέατρο, ή με δική μας πρωτοβουλία, όταν πρόκειται για κρίσιμα ζητήματα που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία.

Σε αυτό το πλαίσιο, προχωρήσαμε σε διερεύνηση, μέσω Ομάδας Εργασίας, το θέμα “Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας: Νομικό Πλαίσιο – Διεθνής και Ελληνική εμπειρία – Συγκριτική Αξιολόγηση”. Πρόκειται για μια πολύμηνη εργασία, που πραγματοποιήθηκε από Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ, με τη συμμετοχή εξαίρετων συναδέλφων -όπως μαρτυρούν και οι περγαμηνές τους. Αντίγραφο του πορίσματος έχει αποσταλεί στις 12 Οκτωβρίου 2020, σε όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων, όπως επίσης και στα εμπλεκόμενα Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους.

Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε, ως ΤΕΕ, στην εφαρμογή των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στη χώρα μας, τόσο αυτών που ήδη υλοποιούνται, όσο και αυτών που πρόκειται να υλοποιηθούν. Το τελικό προϊόν αυτής της μελέτης είναι ένας Κατευθυντήριος Οδηγός, έντεκα (11) σημείων, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο φορέας υλοποίησης ενός Σχεδίου ΒΑΚ.

Αυτό που ουσιαστικά μας δείχνει η μελέτη της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ, είναι το τι είναι ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ποιους στρατηγικούς στόχους θα πρέπει να περιλαμβάνει, ποιους μετρήσιμους στόχους πρέπει να θέτει και ποια είναι τα μετρήσιμα αποτελέσματα της εφαρμογής του σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Για αυτόν τον λόγο άλλωστε παρουσιάζεται όλο το νομικό πλαίσιο των ΣΒΑΚ, σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο, ενώ γίνεται και συγκριτική αξιολόγηση ευρωπαϊκών και ελληνικών πόλεων που υλοποιούν ΣΒΑΚ.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μετρήσιμων στόχων και δεικτών να αναφέρουμε τη Δρέσδη, το ΣΒΑΚ της οποίας είναι ένα από τα Σχέδια που περιλαμβάνεται στη μελέτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Εξετάζονται τα αποτελέσματα των εφαρμοσμένων παρεμβάσεων, όπως το ότι το ποσοστό κίνησης πεζή, με ποδήλατο και δημόσια συγκοινωνία, ανερχόταν στο 61% το 2018 και αναμένεται να φτάσει στο 63% το 2020, ξεπερνώντας τους αρχικούς στόχους του ΣΒΑΚ για 58%! Το ότι ο αριθμός των χρηστών κοινόχρηστων οχημάτων αυξήθηκε κατά 80% μεταξύ των ετών 2013-2017 και ο αριθμός των κοινόχρηστων οχημάτων αυξήθηκε κατά 62%. Το ότι από τα 90 προβλεπόμενα μέτρα έχουν εφαρμοστεί τα μισά, το ένα τέταρτο έχει ολοκληρωθεί, το 10% δεν έχει ξεκινήσει και τέσσερα μέτρα έχουν απορριφθεί.

Αυτό θέλουμε και για το ΣΒΑΚ Λάρισας. Μετρήσιμους δείκτες -όπως, άλλωστε, συμπεριλαμβάνονται και στις προδιαγραφές ELTIS που ακολουθεί το ΣΒΑΚ Λάρισας, αλλά και παρακολούθηση των στόχων και των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων.

Αντιλαμβάνεστε, βεβαίως, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Τμήματός μας καθώς η Λάρισα είναι η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που εφαρμόζει ΣΒΑΚ -στη μελέτη μας περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο για την αξιολόγηση του ΣΒΑΚ Λάρισας.

Κι ερχόμαστε στα προβληματικά σημεία που εντοπίσαμε:

Τα ΣΒΑΚ είναι Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Δεν είναι κυκλοφοριακές μελέτες.

Και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, διότι στη διαβούλευση της περασμένης Τετάρτης (26.11.2020), τόσο εσείς, κ.Δήμαρχε, όσο και ο μελετητής κάνατε λόγο για «κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης».

Οι προδιαγραφές ELTIS εξάλλου – που ακολουθεί και το ΣΒΑΚ Λάρισας – το ορίζουν ως “ ένα στρατηγικό σχέδιο σχεδιασμένο για να ικανοποιεί τις ανάγκες κινητικότητας ατόμων και επιχειρήσεων στις πόλεις και τα περίχωρά τους, για καλύτερη ποιότητα ζωής. Χτίζει πάνω στις υπάρχουσες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη αρχές τις αρχές της ενσωμάτωσης, της συμμετοχικότητας και της αξιολόγησης.”

Το ΣΒΑΚ λοιπόν είναι ένα στρατηγικό σχέδιο και όχι απλώς μία μελέτη πολεοδομικού, κυκλοφοριακού, συγκοινωνιακού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Οποιοσδήποτε άλλος ορισμός για το τι είναι ΣΒΑΚ και τι δεν είναι, αποτελεί παραπληροφόρηση και πρέπει να σταματήσει εδώ.

Αλήθεια είναι πως το ΣΒΑΚ Λάρισας ξεκίνησε πριν τον Νόμο 4599/2019. Παρόλα αυτά στην παράγραφο 9 του άρθρου 22 του ίδιου Νόμου, ρητώς αναφέρεται πως ακόμη και αν έχουν ήδη προκηρυχθεί ή ανατεθεί η κατάρτιση του ΣΒΑΚ, το ΣΒΑΚ πρέπει να αναθεωρηθεί,

ιδίως ως προς τα εξής θέματα:

α) Συμμετοχικές διαδικασίες με φορείς και πολίτες,

β) Προτεραιότητες και στόχοι

γ) Εναλλακτικά σενάρια κινητικότητας, ώστε να έχουν ληφθεί υπόψη τα δομικά σχέδια των ΓΠΣ ή ΤΧΣ

δ) Μέτρα ή έργα ή δράσεις που προτείνονται προς υλοποίηση

ε) Το Σχέδιο δράσης (ενδεικτικός προϋπολογισμός, πιθανές πηγές χρηματοδότησης, πιθανοί φορείς υλοποίησης των προτεινόμενων μέτρων παρέμβασης, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους)

στ) Μεθοδολογία παρακολούθησης της εφαρμογής των μέτρων και της αξιολόγησης της υλοποίησής τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, το ΣΒΑΚ μπορεί να αναθεωρείται κάθε πέντε (5) έτη και πάντως όχι αργότερα από την πάροδο δεκαετίας, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τα πορίσματα των εκθέσεων προόδου ή, εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα και εξελίξεις, ιδίως ως προς τα θέματα που προαναφέρθηκαν.

Ποιες είναι λοιπόν οι μετρήσεις του ΣΒΑΚ Λάρισας ως προς τους αρχικούς στόχους; Τους πετύχαμε; Σε τι ποστοστό;

Ζητάμε ξεκάθαρα την αναθεώρηση του ΣΒΑΚ Λάρισας, ώστε να εναρμονίζεται με τις προδιαγραφές εκπόνησης και υλοποίησης ELTIS, που όπως λέτε ακολουθεί και το ΣΒΑΚ Λάρισας.

Επισημαίνουμε ότι υπάρχει ζήτημα με τον αριθμό θέσεων στάθμευσης στην περιοχή των παρεμβάσεων, αλλά και ευρύτερα -πια- στη Λάρισα.

Η δική σας μελέτη ΣΒΑΚ (α’ και β’ φάση) αναγνωρίζει έλλειμμα 3.600 θέσεων στάθμευσης στην οδό, τις ώρες αιχμής -η ζήτηση, σύμφωνα πάντα με τα δικά σας στοιχεία, είναι 11.800 θέσεις, στην οδό.

Από τα στοιχεία για την κατοχή ΙΧ, οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής μελέτης κατέχουν 19.200 οχήματα, εκ των οποίων τα 9.400 σταθμεύουν στην οδό -η μελέτη ΣΒΑΚ προβλέπει 5.000 θέσεις στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα έλλειμμα 4.400 θέσεων για τη συγκεκριμένη κατηγορία κατοίκων.

Έως σήμερα δεν γνωρίζουμε ακόμα τον προγραμματισμό σας για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος -παρότι η ίδια η μελέτη σας προβλέπει τη δημιουργία χώρων στάθμευσης περιμετρικά της περιοχής παρέμβασης.

Έχουμε απλές αναφορές σε πρόθεση δημιουργίας χώρων, σε διάφορα σημεία, χωρίς, ωστόσο, να γνωρίζουμε ακριβώς πόσες θέσεις, πού και πότε θα γίνουν.

Εμείς καταθέσαμε προτάσεις για τη δημιουργία 6.000 και πλέον θέσεων στάθμευσης, σε συγκεκριμένους χώρους και με συγκεκριμένο τρόπο -2.500 από αυτές μπορούν να γίνουν άμεσα, με σχετικά μικρό κόστος και να είναι δωρεάν για τους πολίτες.

Μάλιστα επικοινώνησαν πολίτες μαζί μου, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρουν να νοικιάσουν τους χώρους. Τους παρέπεμψα σε εσάς.

Πηνειός: Στη διαβούλευση της περασμένης Τετάρτης, κ.Δήμαρχε, αναφέρατε ότι το ΣΒΑΚ αναφέρεται σε πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της πόλης, δεν έχει μέσα το ποτάμι -για το οποίο, όπως είπατε, γίνεται ξεχωριστή μελέτη.

Και εδώ εκπλήσσομαι, αφού σύμφωνα με το ΣΒΑΚ –στην περιγραφή του:

«Το τρίτο στοιχείο της ταυτότητας της πόλης αφορά το φυσικό της περιβάλλον και είναι ο Πηνειός. Αποτελεί πρόκληση σχεδιασμού ο Πηνειός να ενσωματωθεί ακόμη περισσότερο στην πόλη, να γίνει πιο εύκολα προσπελάσιμος και δίπλα του οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να βρίσκουν άνετη υποδομή αναψυχής και άθλησης, για περπάτημα και ποδήλατο».

Και σε επόμενο σημείο:

«Ο Πηνειός αξίζει με το παραπάνω να διεκδικήσει σημαντικότερο ρόλο στις διαδρομές αυτές, όπως επίσης και πεζόδρομοι ή άλλοι αξιόλογοι δρόμοι της πόλης. Στις διαδρομές αυτές δίνεται συχνά το όνομα ‘άξονες ενοποίησης’ διότι συμβαίνει να συνδέουν ποιοτικούς χώρους, ανάμεσα στους οποίους παρεμβάλλονται όμως, επιφάνειες χαμηλής ποιότητας. Γενικά οι ελληνικές πόλεις, δομημένες τις τελευταίες δεκαετίες με την αέναη επανάληψη του ίδιου μοντέλου πολυκατοικίας, παρουσιάζουν μια απρόσωπη εικόνα την οποία κάπως απαλύνουν τέτοιοι διάδρομοι ενοποίησης. Η μελέτη προτείνει τη δημιουργία τέτοιων διαδρομών για περπάτημα. Επιδιώχθηκε να διατρέχουν την πόλη από όλες και προς όλες τις κατευθύνσεις, περνώντας φυσικά από το κέντρο και καταλήγοντας στην περιφέρεια της.

Ακόμη και το νομικό πλαίσιο (παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Ν 4599/2019) προκρίνει το να δίνεται έμφαση «στη διεύρυνση των δικτύων ήπιας κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την αντίστοιχη διεύρυνση των δικτύων των ελεύθερων, κοινόχρηστων κοινωφελών, αστικών χώρων, συνδυάζοντας την πεζή κινητικότητα με δίκτυα πράσινων υποδομών, των δικτύων νερού (ρέματα, ποτάμια, παράκτιες ζώνες) και διαδρομών και την ολοκληρωμένη διαχείριση του δημόσιου χώρου».

Κι αντί γι’ αυτό, την βελτίωση δηλαδή της προσβασιμότητας στο ποτάμι, τη δημιουργία, δηλαδή, ήπιων διαδρομών πέριξ του ποταμού, το ΣΒΑΚ της Λάρισας προβλέπει τη μετατροπή της οδού Καλλιθέας (Τ.Τσιόγκα), από τον κόμβο του Αγ. Αχιλλείου έως την διασταύρωση με την Λαγού, σε δευτερεύουσα αρτηρία, ώστε να αποτελέσει τον δυτικό συνδετήριο άξονα του εσωτερικού περιμετρικού δακτυλίου.

Οι υπόλοιποι οδικοί άξονες που απαρτίζουν τον εσωτερικό περιμετρικό δακτύλιο είναι η Λαγού, Ηρώων Πολυτεχνείου, Αεροδρομίου και Γεωργιάδου.

Οι άξονες αυτοί διαθέτουν, ως επί το πλείστον, δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με μεσαία διαχωριστική νησίδα και σηματοδοτούμενους κόμβους με ιδιαίτερη λωρίδα αριστερής στροφής.

Στη Β φάση του ΣΒΑΚ ρητώς αναφέρεται πως τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού δακτυλίου – δηλαδή και της Καλλιθέας – θα είναι : 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, μεσαία διαχωριστική νησίδα και έλεγχος προσβάσεων – διασταυρώσεις με σηματοδότες και κυκλικούς κόμβους.

Αν εφαρμοστεί αυτή η πρόταση, δημιουργείται ένα τεράστιο οριζόντιο «μέτωπο» κυκλοφορίας ΙΧ -ένας οριζόντιος άξονας Γεωργιάδου-Καλλιθέας- που «κόβει» την πόλη στα δύο, «κόβει» το κέντρο (την περιοχή του Φρουρίου και το Αρχαίο Θέατρο) από το ποτάμι!

Γιατί αυτό που προτείνει η μελέτη του ΣΒΑΚ είναι να δημιουργηθεί μια Ηρ. Πολυτεχνείου, δίπλα στο ποτάμι -στην Καλλιθέας (Τ.Τσιόγκα).

Αυτό θέλουμε για την πόλη της Λάρισας; Μια ακόμη Ηρώων Πολυτεχνείου στο κέντρο της πόλης, δίπλα στο Αρχαίο Θέατρο και δίπλα στο ποτάμι;

Αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητέ Δήμαρχε, θα πω κάτι, μία προσωπική άποψη τόσο για το Α Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, όσο και για το ποτάμι μας, όσο και Πρέπει επιτέλους ως Λαρισαίοι, ως πόλη, να το αγκαλιάσουμε και να μην του γυρίσουμε την πλάτη.

Με όποιο κόστος.

Ως ΤΕΕ-ΚΔΘ, υπερασπιζόμαστε τη λογική ένταξης, ενσωμάτωσης του Πηνειού ποταμού στη ζωή του κέντρου της πόλης. Για τον λόγο αυτό σας προτείναμε την χρήση της υπάρχουσας οδού Κοζάνης, αντί της Καλλιθέας.

Ήπια κυκλοφορία – Χρήσεις γης

Υπάρχει ασυμβατότητα του ΣΒΑΚ Λάρισας με τον υπερκείμενο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην πόλη και στους πολίτες.

Επιπλέον δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι χρήσεις γης που προβλέπονται σε αυτό και οι λειτουργίες της πόλης.

Τι λέει η νομοθεσία;

Ότι οι οδοί ήπιας κυκλοφορίας αφορούν κυρίως στην οργάνωση περιοχών με επικρατούσα χρήση την κατοικία (περιοχές αμιγούς κατοικίας).

Η κεντρική περιοχή της Λάρισας έχει χρήσεις Γενικής Κατοικίας και Πολεοδομικού Κέντρου (ΓΠΣ Λάρισας, ΦΕΚ 523/ΑΑΠ/2009) και όχι αμιγούς κατοικίας.

Το ΣΒΑΚ Λάρισας επομένως έρχεται σε αντίθεση με τα παραπάνω, αφού δημιουργεί δρόμους ήπιας κυκλοφορίας σε περιοχή όχι αμιγούς κατοικίας.

Επιπλέον προβλέπει ήπια κυκλοφορία σε οδούς με παραδοσιακή εμπορική δραστηριότητα επιπέδου χονδρεμπορίου και βιοτεχνικής δραστηριότητας (καταστήματα πώλησης επίπλων), ενώ εντός της περιοχής παρέμβασης χωροθετούνται πολλές υπεραγορές (σε πλατείες, σε πεζοδρόμους, κλπ.).

Εκτιμούμε ότι το ΣΒΑΚ είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αναγκαστική αλλαγή των χρήσεων γης ή σε αύξηση της συρρίκνωσης σε ορισμένες ήδη προβληματικές αλλά κεντρικές περιοχές.

Το σύνθημα για «αναβίωση της γειτονιάς στο κέντρο της πόλης» δείχνει ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα παραπάνω. Δεν αντιλαμβανόμαστε πώς θα γίνει αυτή η αναβίωση στο κέντρο χωρίς να προκληθούν αλλαγές χρήσεων γης.

Τώρα, σε ό,τι αφορά τους “πεζόδρομους ήπιας κυκλοφορίας”, μία ορολογία που δε στηρίζεται σε κανέναν επίσημο χαρακτηρισμό, αλλά προσπαθεί να συγκεράσει τη νέα “πραγματικότητα” στις οδούς Βενιζέλου, Φιλελλήνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου:

Η Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι χαρακτηρισμένη από την πολεοδομική μελέτη ως πεζόδρομος, από την Κύπρου έως την Πατρόκλου. Έπειτα οδός.

Με το ΣΒΑΚ και οι τρεις οδοί έχουν κατασκευαστεί ως οδοί ήπιας κυκλοφορίας, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων -πλην ταξί και αστικών λεωφορείων. Ωστόσο από τη νομοθεσία, στις οδούς ήπιας κυκλοφορίας επιτρέπεται η διέλευση όλων των οχημάτων με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με την προτεραιότητα να δίνεται στους πεζούς.  Από την άλλη, οι τρεις οδοί έχουν διαμορφωθεί ως πεζόδρομοι, χωρίς σαφή υπερύψωση από το κατάστρωμα της οδού.

Οι πεζόδρομοι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους πεζούς και επιτρέπεται σε αυτούς, κατά περίπτωση, η πρόσβαση ιδιωτικών οχημάτων από και προς ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης και οχημάτων τροφοδοσίας και εκτάκτων αναγκών.

Η διαμόρφωσή τους ως πεζόδρομος (χωρίς σαφή υπερύψωση από το κατάστρωμα της οδού) και η ταυτόχρονη λειτουργία τους ως “οδός ήπιας κυκλοφορίας” με την αποκλειστική διέλευση λεωφορείων και ταξί, προκαλεί εύλογο προβληματισμό τόσο για την λειτουργία τους και αδειοδότησή τους,  όσο και για την ασφάλεια των πεζών.

Ποιος θα ευθύνεται, άραγε, αν έχουμε, ο μη γένοιτο, ένα ατύχημα σε αυτούς τους δρόμους;

Με όλες αυτές τις αναντιστοιχίες, μας προβληματίζει το πώς το Δημοτικό Συμβούλιο θα εγκρίνει τις όποιες μελέτες απορρέουν από το ΣΒΑΚ, χωρίς την αναθεώρηση που ζητάμε.

Ως διοίκηση προτείνουμε:

Να ληφθούν υπόψη οι στρατηγικές κατευθύνσεις του ΓΠΣ στο ΣΒΑΚ στην αναθεώρησή του.

Καταγραφή των χρήσεων γης για την διαπίστωση αν συμβαδίζουν ή όχι με το ΣΒΑΚ και αν όχι, να τροποποιηθεί το ΣΒΑΚ κατάλληλα.

Εγκατάλειψη της ιδέας της γειτονιάς στο κέντρο. Θα παίζουν μπάλα παιδιά Νικηταρά? Ή θα κάθονται σε δύο καρέκλες ηλικιωμένοι στην Ασκληπιού?

Προτείνεται η διασαφήνιση του τύπου και της λειτουργίας της οδού της Μεγάλου Αλεξάνδρου αλλά και των Βενιζέλου και Φιλελλήνων, βάσει των θεσμοθετημένων τύπων οδών, με δεδομένο πως τέτοιου τύπου “πεζόδρομοι ήπιας κυκλοφορίας” δεν υφίστανται.

Την εναρμόνιση της πολεοδομικής μελέτης με το ΓΠΣ .

Την Επικαιροποίηση χρήσεων γης και των αναγκαίων τροποποιήσεων των ρυμοτομικών σχεδίων μέσω των ΤΠΣ άμεσα.

Και φυσικά την Αναθεώρηση του ΓΠΣ.

 

ΣΒΑΚ και προσβασιμότητα περιοχών της πόλης:

Το πρόβλημα εδώ επικεντρώνεται στο γεγονός πως το ΣΒΑΚ δεν εξετάζει την προσβασιμότητα σε σημαντικούς χώρους, οι οποίοι συγκεντρώνουν πλήθος πολιτών καθημερινά, όπως η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας -δεν συζητάμε για τις περιπτώσεις που η μετάβαση με ποδήλατο είναι εφικτή.

Ούτε οι ασθενείς, ούτε οι ηλικιωμένοι επισκέπτες μπορούν να κάνουν χρήση ποδηλάτου -και όταν βρέχει είναι λίγο δύσκολο να μεταβεί κανείς σε αυτές τις περιοχές με ποδήλατο.

Αυτό που επισημαίνουμε, δηλαδή, είναι πως δεν αρκούν οι ποδηλατόδρομοι. Πρέπει να βελτιωθεί η προσβασιμότητά αυτών των χώρων, μέσω καλύτερων και συχνότερων δρομολογίων των ΜΜΜ. Προτείνουμε επιπλέον τη διερεύνηση νέου ενδιάμεσου επιβατικού σταθμού του ΟΣΕ στο ύψος του Νέου Κοιμητηρίου, με σύνδεση μέσω ΜΜΜ με Πανεπιστημιακό, Βιόπολη, Γαιόπολη, Αβερώφειο Γεωργική Σχολή.

 

Προσβασιμότητα Σχολικών Κτιρίων

Το θέμα της προσβασιμότητας των σχολικών κτιρίων, μας απασχόλησε και στην προηγούμενη θητεία σε συνεδρίαση 23.11.2018 και για αυτό έχουμε σας στείλει και σχετική επιστολή (Δεκέμβριος 2018).

Σύμφωνα με το πόρισμά μας, υπάρχουν μεγάλα σχολικά συγκροτήματα τόσο στην περιοχή του κέντρου όσο και στον ευρύτερο κεντρικό τομέα της πόλης (ΠΜ1), και το σχέδιο ΒΑΚ δεν τα μελετά ως μια ειδική κατηγορία χρήσης και δεν προτείνει ειδικά συγκεκριμένα μέτρα βελτίωσης της προσβασιμότητάς τους.

Οι περιοχές γύρω από τις σχολικές μονάδες ή τα σχολικά συγκροτήματα και ιδιαίτερα οι άξονες κίνησης των μαθητών πρέπει να διασφαλίζονται, βάσει νόμου, με συγκεκριμένη σήμανση και παρεμβάσεις -και όχι μόνον στην περιοχή εφαρμογής του ΣΒΑΚ, αλλά σε όλες τις σχολικές μονάδες της πόλης.

 

Προσβασιμότητα και η απρόσκοπτη μετακίνηση συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων

Το ΣΒΑΚ Λάρισας επίσης δεν αντιμετωπίζει τα παρακάτω, τα οποία και εντάσσονται στις καθημερινές ή περιστασιακές ανάγκες των παραπάνω πληθυσμιακών ομάδων:

 • Απουσία χώρων στάθμευσης στους χώρους ΟΣΕ και ΚΤΕΛ.
 • Μη κάθετη και οριζόντια σύνδεση των διαφορετικών ΜΜΜ και μεταξύ των κεντρικών εγκαταστάσεων των δικτύων μεταφορών (π.χ. ΟΣΕ- ΚΤΕΛ) και με δεδομένο ότι οι υπηρεσίες ΚΤΕΛ στην πόλη είναι χωρικά διασπαρμένες.
 • Μη σύνδεση μέσω ΜΜΜ των αξιοθέατων εκτός του κέντρου της πόλης.
 • Αναγκαστική στάθμευση σε κάποιον οργανωμένο ιδιωτικό χώρο, με αποτέλεσμα την κυκλοφορία με αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης.
 • Μη κάθετη και οριζόντια σύνδεση μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών (π.χ. Δήμος ή Περιφέρεια με αποκεντρωμένη διοίκηση, δικαστήρια).
 • Απουσία ποδηλατοδρόμων ως τρόπος μεταφοράς- σύνδεσης του κέντρου της πόλης με κάποια από τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές μονάδες (π.χ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, «Βιόπολις» και «Γαιόπολις»).
 • Απουσία σύνδεσης μέσω ΜΜΜ μεταξύ ΟΣΕ και ΚΤΕΛ και εκπαιδευτικής μονάδας.
 • Μη δυνατότητα χρήσης και σύνδεσης ΜΜΜ από εργαζόμενους μη κατοίκους της πόλης σε κάποια δημόσια ή ιδιωτική μονάδα υγείας, με αποτέλεσμα την αναγκαστική χρήση κάποιου ιδιωτικού μέσου μετακίνησης.

 

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων προτείνουμε :

 • Διερεύνηση των χώρων στάθμευσης, στη βάση των προτάσεων που ήδη έχουμε καταθέσει
 • Διερεύνηση κατασκευής και λειτουργίας στους χώρους του ΟΣΕ, χώρους στάθμευσης από τον ΟΣΕ.
 • Συχνότερα δρομολόγια ΜΜΜ και παράλληλα εύρεση ενός σημείου για μεταφορά εκεί όλων των δικτύων μεταφορών
 • Νέα δρομολόγια με κατεύθυνση τα αξιοθέατα εκτός του κέντρου της πόλης για την ανάδειξή τους.
 • Προτείνουμε την διερεύνηση αποκέντρωσης των υπηρεσιών του Δήμου, ως πρωτεργάτες να δώσετε το καλό παράδειγμα, δηλαδή, με μεταφορά τους σε ενιαίο χώρο εξυπηρέτησης όπως π.χ. μελλοντικά παραχωρημένα τμήματα στρατοπέδων.
 • Να γίνει νέος επιβατικός σταθμός του ΟΣΕ στο ύψος του Νέου Κοιμητηρίου και διασύνδεση μέσω συγκοινωνίας με τον σταθμό ΚΤΕΛ, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και τις εκπαιδευτικές μονάδες.

Εν κατακλείδι,

το ΣΒΑΚ είναι μια τεράστια ευκαιρία για τη Λάρισα, ώστε να δημιουργήσουμε όχι απλώς μια βιώσιμη, αλλά μια αξιοβίωτη καθημερινότητα και πραγματικότητα στην πόλη.

Όλοι οι φορείς αυτό επιδιώκουμε.

Φανταστείτε πόσο πιο σύντομα θα είχε επιτευχθεί η «αλλαγή κουλτούρας», που ευαγγελίζεται ο κύριος Δήμαρχος εάν είχε ξεκινήσει, παράλληλα με τις εργασίες στο κέντρο και η κατασκευή χώρων στάθμευσης περιμετρικά του εσωτερικού δακτυλίου.

Πόσο πιο εύκολο θα ήταν για όλους τους πολίτες να ενημερώνονται για τις αλλαγές που συντελούνται στην πόλη, εάν είχαν τεθεί μετρήσιμοι δείκτες, στόχοι και επιδιωκόμενα αποτελέσματα – όπως οι κάτοικοι της Δρέσδης;

Δεν είναι αργά για να «διορθωθούν» όλα αυτά που επισημαίνουμε.

Φέτος, συμπληρώνεται η πενταετία από την έγκριση του ΣΒΑΚ.

Μπορεί και πρέπει, βάση της σχετικής νομοθεσίας, να προγραμματιστεί η αναθεώρηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Να διερευνηθεί εάν και κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι του. Και αν διαπιστωθεί κάποια παρέκκλιση να την διορθώσουμε. Με κοινό στόχο την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων του ΣΒΑΚ”.

 

 

 

Back to top
elΕλληνικά