Πρόσκληση Δήμου Φαρκαδόνας για εγγραφή Εργοληπτών και Μελετητών στους καταλόγους του αρθ.118/Ν.4412

O Δήμος Φαρκαδόνας καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσιών Έργων, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους έτους 2020 του άρθρου 118 παρ. 5 & 6 του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου, να υποβάλλουν εντός είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, σχετική έγγραφη αίτηση στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Φαρκαδόνας (Γ. Γεννηματά 1, 42031 Φαρκαδόνα), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π/πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή του μελετητικού τους πτυχίου.

Back to top
elΕλληνικά