Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού οφειλών

Διαθέσιμη είναι από τις 16 Απριλίου 2018 η ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού για την υποβολή αιτήσεων από τους αυτοαπασχολούμενους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ (πχ μηχανικούς) για τη ρύθμιση των χρεών τους προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν στη διεύθυνση www.keyd.gov.gr να ρυθμίσουν τις οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 εφόσον:

– Έχουν κάνει έναρξη εργασιών.

– Έχουν φορολογική κατοικία την Ελλάδα.

– Έχουν σε μία από τις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης:

α) Θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

β) Θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση για οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

– Δεν είναι διαχειριστές ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ.

– Δεν έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφελών.

– Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση το ίδιο φυσικό πρόσωπο για φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία ή απάτη σε βαθμό κακουργήματος.

– Οι συνολικές οφειλές τους προς ρύθμιση ανά πιστωτή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο υποστήριξης, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο helpdesk_thess@central.tee.gr συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα ή τηλεφωνικά κάθε Τρίτη 12:00-15:00 στη Λάρισα (2410.257.866), κάθε 1η Τετάρτη ημερολογιακού μήνα 09:00-11:30 στα Τρίκαλα (2431024927) και 12:30-15:00 στην Καρδίτσα (2441020027).

Back to top
elΕλληνικά