Δήμος Λαρισαίων: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Εργασίες για την σύνταξη φακέλου δημοπρασίας για το 55ο Νηπιαγωγείο Λάρισας»

Στα πλαίσια της με αριθμ. πρωτ. 30867/8-7-2021 Τεχνικής Περιγραφής με αριθμό ανάρτησης 21PROC008918988 2021-07-014 που επισυνάπτεται, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων , σας καλεί να καταθέσετε προσφορά για την επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή των υπηρεσιών του θέματος «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 55ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ», σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 22 του Ν4782/2021, παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωσης εγγραφής στο Τ.Ε.Ε.

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Φορολογική ενημερότητα

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα

ε. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.

Παρακαλούμε να μας υποβάλετε έντυπη προσφορά για τις : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 55ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ» μέχρι τη ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 (προθεσμία πρωτοκόλλησης στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Λαρισαίων, 1oς όροφος).

Η οικονομική προσφορά, μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να βρίσκονται σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο και να συνοδεύονται από σχετική αίτηση. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση του αντικειμένου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 55ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ» ορίζεται σε 120 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Back to top
en_GBEnglish (UK)