Περιγραφή Φορέα και μελών του

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ιδρύθηκε το 1923. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. Έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Τακτικά μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι μηχανικοί, των πολυτεχνικών σχολών της χώρας και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού. Προϋπόθεση για την εγγραφή μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι η κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού, στις παρακάτω ειδικότητες: Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών Μηχανικών.
Το Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ (ΤΕΕ/ΤΚΔΘ) είναι ένα από τα 17 Περιφερειακά Τμήματα. Ιδρύθηκε το 1950, έχει έδρα την Λάρισα και περιλαμβάνει τους Νομούς Λαρίσης, Τρικάλων και Καρδίτσας. Επί του παρόντος, τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ είναι 3.757 μεμονωμένοι αδειοδοτημένοι μηχανικοί, 546 ομότιμα μέλη και 683 εταιρικές οντότητες. Βρίσκεται σε ιδιωτικό κτίριο 2.000 τ.μ. στη Λάρισα, όπου υπάρχουν πιστοποιημένοι χώροι διδασκαλίας, αίθουσες συνεδριάσεων και γραφεία.

Ρόλος – Στόχοι

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι ο τεχνικός σύμβουλος της Κυβέρνησης και ιδιαίτερα:
– Μελετά με δική του πρωτοβουλία ή έπειτα από ανάθεση ή αίτηση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς ή επιστημονικούς φορείς ή επιμελητήρια οποιοδήποτε σχετικό επιστημονικό, τεχνικό, τεχνοοικονομικό, ή αναπτυξιακό θέμα που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο. Επίσης διατυπώνει απόψεις με πρωτοβουλία δική του ή έπειτα από πρόσκληση για τη σχετική με τα θέματα αυτά νομοθεσία.
– Γνωμοδοτεί, έπειτα από πρόσκληση των αρμοδίων αρχών ή άλλων φορέων, του δημοσίου τομέα ή συνδικαλιστικών φορέων και μέσα σε οριζόμενο εύλογο χρονικό διάστημα, για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του.
– Συλλέγει στατιστικά στοιχεία σε σχέση με το τεχνικό δυναμικό, την τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική και σχετική βιομηχανική δραστηριότητα, τα τεχνικά υλικά, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία, καταρτίζει στατιστικές και παρέχει σχετικές πληροφορίες προς τις αρμόδιες αρχές ή άλλους φορείς.
– Παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση και εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος, εκπονεί μόνο ή σε συνεργασία με άλλους φορείς σχετικές μελέτες και έρευνες, σχέδια προδιαγραφών, κανονισμών, συμβάσεων έργων και μελετών.
– Συμβάλλει στην εκπόνηση προγραμμάτων τεχνικής παιδείας, στην ανάπτυξη της εγχώριας έρευνας και τεχνολογίας, στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, προγραμματισμό και διάρθρωση του τεχνικού δυναμικού σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.
– Ενημερώνει την κοινή γνώμη με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του, εκλαϊκεύοντας και βοηθώντας στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλημάτων.
– Μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς, σε ενώσεις επιμελητηρίων, σε διεθνείς ενώσεις τεχνικών, αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, οργανώνει συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών του.
– Διενεργεί πραγματογνωμοσύνες με θεσμοθετημένη αρμοδιότητα. Οι εκθέσεις των πραγματογνωμοσυνών, που ανέρχονται σε 500 περίπου το χρόνο, αφορούν θέματα τεχνικής δραστηριότητας όπως οικοδομικά, μηχανολογικά, διαφορές κράτους πολιτών, ή πολιτών μεταξύ τους, κλπ. Από τα έσοδα των πραγματογνωμοσυνών το ένα τρίτο είναι, σύμφωνα με το νόμο, δικαιώματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε σχέση με τα μέλη του:
– Διενεργεί τις εξετάσεις και χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος των Μηχανικών. Τηρεί τα μητρώα των Μηχανικών και επώνυμων τεχνικών γραφείων και επιχειρήσεων. Μεριμνά για την είσπραξη των νομίμων αμοιβών τους.
– Φροντίζει για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την προαγωγή και προστασία του κύρους των μελών του, την επιστημονική πρόοδο, ενημέρωση, επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους.
– Εκδίδει ενημερωτικό και επιστημονικό τύπο και άλλες ειδικές εκδόσεις.
-Ενισχύει τους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης των μηχανικών σε δραστηριότητες σχετικές με τους σκοπούς του.
– Μελετά νέες μορφές επαγγελματικής οργάνωσης και εργασίας των μελών του. Ασκεί σ’ αυτά πειθαρχική εξουσία, όπως ειδικότερα ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του ιδρυτικού του νόμου.
Το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, ως νόμιμο τμήμα του κεντρικού ΤΕΕ, εκπροσωπεί το ΤΕΕ στην περιφέρειά του, επιδιώκει τις δραστηριότητες που απορρέουν από τους στόχους του ΤΕΕ, σε οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την περιφέρειά του και ειδικότερα: – Προωθεί την πολιτική του ΤΕΕ στην περιοχή του, συμβάλλει στη διαμόρφωση της πολιτικής του ΤΕΕ σε γενικά θέματα και μεταφέρει τις ανησυχίες και τις απόψεις της περιοχής στο ΤΕΕ, ασκεί την πειθαρχική διαδικασία στο πρώτο στάδιο, συμβάλλει στα ειδικά προβλήματα της περιοχής.

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε ανταγωνιστικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά θέματα ενδιαφέροντος:
– Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή, επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο στους υδάτινους πόρους. Γαλάζια Ανάπτυξη. Πρόληψη φυσικών καταστροφών. Διαχείριση των αποβλήτων
– Ενέργεια. Μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών CO2.
– Τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία.
– Εκπαίδευση – Δια βίου μάθηση
– Αγροτική / αστική ανάπτυξη.
– Μετανάστευση και ιθαγένεια.
– Νεολαία και επιχειρηματικότητα.
Το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ είναι ήδη ο συντονιστής του προγράμματος “In2C- Integration of TCNs in the Construction sector”, έργο χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ασύλου, και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Back to top
en_GBEnglish (UK)