Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του Περιφερειακού Τμήματος για την υλοποίηση της πολιτικής του ΤΕΕ, όπως αυτή για τα περιφεριακά θέματα εξειδικεύεται, διαμορφώνεται και αποφασίζεται από την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος.

Ετσι στα πλαίσια αυτά η ΔΕ:

  • Καταρτίζει και προτείνει στην Αντιπροσωπεία για έγκριση τα ετήσια προγράμματα επιστημονικής δραστηριότητας και τον Προϋπολογισμό του Τμήματος
  • Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στην Αντιπροσωπεία τον οικονομικό απολογισμό καθώς και τον απολογισμό δράσης
  • Εκτελεί το πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό και ενημερώνει την Αντιπροσωπεία σε κάθε τακτική της συνεδρίαση για τη δραστηριότητα της ΔΕ πάνω σε σοβαρά θέματα
  • Διαχειρίζεται την περιουσία του Τμήματος
  • Συνιστά και συγκροτεί τις Μόνιμες Επιτροπές της έδρας του Τμήματος που εγκρίνονατι από την Αντιπροσωπεία, καθώς και τις έκτακτες και Ομάδες Εργασίας που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο
  • Αποφασίζει για όλα τα θέματα αρμοδιότητας ΤΕΕ που δεν χρειάζονται παραπομπή στην Αντιπροσωπεία
  • Καθορίζει τα τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας του ΤΕΕ για τα οποία μεταβιβάζει στον Πρόεδρο την αρμοδιότητα για τη λήψη απόφασης
  • Συντονίζει το έργο των Μόνιμων Επιτροπών, ορίζει τους εκπροσώπους του ΤΕΕ σε Συμβούλια και Επιτροπές
  • Εκφράζει τις απόψεις του ΤΕΕ δημόσια διά του Προέδρου της

Ο Πρόεδρος της ΔΕ τη συγκαλεί σε συνεδρίαση, καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις. Ο Πρόεδρος φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων, εκπροσωπεί το Περιφερειακό Τμήμα και διευθύνει τις υπηρεσίες του, εντέλλεται τις πληρωμές, εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά και άλλα βεβαιωτικά έγγραφα και υπογράφει την αλληλογραφία του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντα του από τον Αντιπρόεδρο.

Η ΔΕ του ΤΕΕ-ΤΚΔΘ αποτελείται από έντεκα (11) μέλη που εκλέγονται από το σύνολο των Μηχανικών της Περιφέρειας κάθε τέσσερα χρόνια.

Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέχθηκε στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2019 και η θητεία της διαρκεί μέχρι την ανάδειξη της νέας που θα προέλεθει από τις επόμενες εκλογές. Μορείτε να δείτε την σύνθεση της ΔΕ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Steering Committee

Back to top
en_GBEnglish (UK)