Στην περίπτωση που ζητηθεί από το ΤΕΕ να υποκαταστήσει τον Δικαιούχο Μηχανικό, τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν για τον προσδιορισμό της αμοιβής είναι τα εξής:

 • Αίτηση με την οποία να ζητά την υποκατάστασή του από το ΤΕΕ στη διεκδίκηση της αμοιβής του. Μπορείτε να βρείτε την σχετική αίτηση στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ.
 •  Μία σειρά όλων των σχεδίων των μελετών που έχουν εκπονηθεί σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από το μελετητή. Σε περίπτωση που οι μελέτες έχουν κατατεθεί σε δημόσια αρχή προσκομίζεται σχετική βεβαίωση ή θεωρημένα αντίγραφα (σε περίπτωση διεκδίκησης αμοιβών επίβλεψης).
 • Δήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνονται τα εξής :

«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι αναλαμβάνω την υποχρέωση έναντι του ΤΕΕ, όταν μου ζητηθεί, να αποδείξω με μάρτυρες ή με στοιχεία ότι μου έχει ανατεθεί το …(περιγραφή έργου)… από τον… (όνομα εργοδότη)…. Η ανάθεση έγινε… (ημερομηνία), και η εκπόνηση της μελέτης περατώθηκε και παραδόθηκε… (ημερομηνία) στον κύριο του έργου. Ως ο μελετητής ή επιβλέπων μηχανικός δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν τελώ υπό υπαλληλική σχέση που να μου απαγορεύει την άσκηση ιδιωτικού έργου επ’ αμοιβή»

 • Έγγραφα και λοιπά στοιχεία που σχετίζονται με την ανάθεση του έργου και την πορεία της συνεργασίας με τον αναθέτοντα.
 • Έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3919/2011. Σε περίπτωση μη ύπαρξης το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να μη κάνει χρήση του δικαιώματος του να υποκαταστήσει τον αιτούντα μηχανικό.
 • Αναλυτικό ιστορικό (περιγραφή του έργου, τι μεσολάβησε και δημιουργήθηκε πρόβλημα κλπ).
 • Προϋπολογισμό του έργου, ο οποίος είναι υποχρέωση του μελετητή. Ο προϋπολογισμός που θα υποβληθεί πρέπει να είναι αναλυτικός, ανά μελέτη, μετά από προμέτρηση εργασιών και να έχει υπολογιστεί με τιμές ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ ή ΑΤΥΕ του τριμήνου που εκπονήθηκαν οι μελέτες του έργου.
 • Σε περίπτωση που ζητάτε η αμοιβή να υπολογιστεί βάση συμβατικού προϋπολογισμού, θα πρέπει να υποβληθεί ανά μελέτη συνοδευόμενος από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του Ν. 1599/86 που θα δηλώνονται τα εξής:

«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι ζητώ να η αμοιβή να υπολογιστεί βάση συμβατικού προϋπολογισμού, τον οποίο σας προσκομίζω».

 • Όπου υπάρχει αμοιβή με χρόνο απασχόλησης, θα αναφέρονται οι συγκεκριμένες μέρες/ώρες εργασίας.
 • Σε ότι αφορά την επίβλεψη, απαιτείται η πραγματοποιηθείσα δαπάνη του έργου, ανά εργασία, βάσει των σχετικών τιμολογίων. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στα σχετικά τιμολόγια, προσκομίζεται προϋπολογισθείσα δαπάνη με τιμές ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ ή ΑΤΥΕ του τριμήνου υλοποίησης των εργασιών συνοδευόμενη με Δήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνονται τα εξής:

«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι λόγω άρνησης του κ. …………. (όνομα εργοδότη) κύριου του έργου ………..(περιγραφή του έργου) να μου επιτρέψει την πρόσβαση στα τιμολόγια κατασκευής του έργου, ώστε να καθοριστεί η πραγματική δαπάνη κατασκευής αυτού, σας προσκομίζω προϋπολογισθείσα δαπάνη με τιμές ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ ή ΑΤΥΕ του τριμήνου υλοποίησης των εργασιών βάσει των σχετικών επιμετρήσεων που πραγματοποίησα»

 • Πινάκια αμοιβών για έργα τοπογραφικά, οδοποιίας κλπ.
 • Αποδείξεις πληρωμής για τυχόν προκαταβολές που έχουν καταβληθεί στο μηχανικό
 • Βεβαίωση μη οφειλής ή ενεργού διακανονισμού οφειλομένων συνδρομών μέλους του ΤΕΕ
 • Παράβολο το ύψους του οποίου καθορίζεται βάσει της απόφασης Α154/Σ11/2017 (ΑΔΑ:ΨΔΛΟ46Ψ842-ΥΗΦ) της ΔΕ του ΤΕΕ. Το αρχικό παράβολο δεν επιστρέφεται σε περίπτωση απόσυρσης του αιτήματος ή εξωδικαστικού διακανονισμού.

Μετά την υποβολή όλων των παραπάνω στοιχείων και τον έλεγχο αυτών, συντάσσεται το σχετικό πινάκιο αμοιβής, το οποίο εγγράφως αποστέλλεται στον οφειλέτη και κοινοποιείται στο δικαιούχο μηχανικό. Εάν εντός 15 ημερών δεν καταβληθεί η οφειλόμενη αμοιβή, η υπόθεση διαβιβάζεται στη Νομική Υπηρεσία του ΤΕΕ προκειμένου να προχωρήσει στη δικαστική διεκδίκησή της.

 

Back to top
en_GBEnglish (UK)