Δήμος Λαρισαίων: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Βοηθητικές Εργασίες για την περιβαλλοντική μελέτη της πρότασης “Αναζωογόνηση”»

Στα πλαίσια της με αριθμ. πρωτ. 29580/1-7-2021 Τεχνικής Περιγραφής με αριθμό ανάρτησης 21REQ008845491 2021-07-01 που επισυνάπτεται, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων , σας καλεί να καταθέσετε προσφορά για την επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή των υπηρεσιών του θέματος «ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ», σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 22 του Ν4782/2021, παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωσης εγγραφής στο Τ.Ε.Ε.

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Φορολογική ενημερότητα

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα

ε. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.

Παρακαλούμε να μας υποβάλετε έντυπη προσφορά για τις εργασίες : «ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ » μέχρι τη ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 (προθεσμία πρωτοκόλλησης στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Λαρισαίων, 1oς όροφος).

Η οικονομική προσφορά, μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να βρίσκονται σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο και να συνοδεύονται από σχετική αίτηση. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση του αντικειμένου «ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» ορίζεται σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Back to top
en_GBEnglish (UK)