Δήμος Λαρισαίων: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Ετοιμασία του φακέλου για την πρόταση Ελλάδα 21 (ΑΤ14)

Ο Δήμος Λαρισαίων, προκειμένου να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 21(ΑΤ14)», προϋπολογισμού 12.400,00 ευρώ (10.000,00 ευρώ + 2.400,00 ευρώ ΦΠΑ 24%), με Κ.Α. 30.6117.41098 τρέχοντος έτους, σας καλεί να καταθέσετε την προσφορά σας, σφραγισμένη και συνοδευόμενη από αίτηση, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 1, (4ος όροφος), αφού πάρετε πρωτόκολλο από το γενικό πρωτόκολλο του Δήμου Λαρισαίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 έως 14:00, έως και την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021.

Η προσφορά θα δοθεί με έκπτωση επί του συνόλου του προϋπολογισμού. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύναται να γίνει αντικατάσταση του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ως απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016).

β. Φορολογική ενημερότητα (για συμμετοχή σε Διαγωνισμό).

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (1.περί απασχόλησης προσωπικού από το Ι.Κ.Α και προσωπικής ασφάλισης – ΕΦΚΑ, άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του διαγωνιζόμενου σ’ αυτό, και ε. Για εταιρεία, και το καταστατικό.

Οι εργασίες θα ανατεθούν, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 όπως ισχύει και σύμφωνα με το Ν.4782/21 για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών, απευθείας από τον Δήμαρχο. Η επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω υπηρεσιών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης Η παράδοση των ανωτέρω υπηρεσιών θα γίνει στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, στο Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, που βρίσκεται στο Δημαρχείο, επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 1, Λάρισα. (αρμόδια υπάλληλος: Κωτούλα Μαρία , τηλ. 2413 500285, 4ος όροφος Δημαρχείου, Ίωνος Δραγούμη 1).

Επισυνάπτεται τεχνική περιγραφή του αντικειμένου των υπηρεσιών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Back to top
en_GBEnglish (UK)