Εξοικονόμηση Ενέργειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η καινούργια έκδοση του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.29.1.19 έχει αναρτηθεί στη σχετική σελίδα (μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ).Οι αλλαγές των ΤΟΤΕΕ ισχύουν και μπορούν να εφαρμοστούν, εφόσον υπάρχει δυνατότητα και με την τρέχουσα έκδοση του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.28.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Κ.Εν.Α.Κ.

Στo πλαίσιο της Κοινοτικής Οδηγίας 91/2002/ΕΚ «για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων», η χώρα μας είχε την υποχρέωση να εναρμονιστεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2006 με την έκδοση και την εφαρμογή σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Το πρώτο βήμα για την εναρμόνισή μας με την Κοινοτική Οδηγία αυτή ήταν ή έκδοση του ν. 3661/2008 (ΦΕΚ Α΄ 89) «Μέτρα για τη μείωση της Ενεργειακής Κατανάλωσης των Κτιρίων και άλλες διατάξεις». Βάσει του νόμου υπήρχε η υποχρέωση έκδοσης σχετικού «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων» (Κ.Εν.Α.Κ.) στον οποίο, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να καθορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των νέων και ριζικά ανακαινιζόμενων, καθώς και η μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων (ημι-σταθερής κατάστασης μηνιαίου βήματος του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790 και των λοιπών σχετικών προτύπων).  Η οδηγία 91/2002/ΕΚ τροποποιήθηκε από την οδηγία 31/2010/ΕΚ και η εναρμόνισή μας με τη νέα οδηγία έγινε με την έκδοση του νέου νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ Α’ 42) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».  

Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) αποτελεί υποχρέωση της χώρας τόσο προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτική Οδηγία), αλλά περισσότερο προς τους πολίτες της. Ο κτιριακός πλούτος της χώρας πρέπει, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις διαβίωσης, να αποκτήσει καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά μέσω της σωστής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο, εκτός από την ασφάλεια και την αισθητική που μέχρι σήμερα ήταν τα κυριότερα στοιχεία ενός κτηρίου, προστίθεται και η μέριμνα, έτσι ώστε η κατανάλωση ενέργειας να είναι κατά το δυνατόν χαμηλότερη, με ταυτόχρονη εξασφάλιση άριστων συνθηκών για τους χρήστες.

!!! Ο Κ.Εν.Α.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23, παράγραφο 2, του νόμου 4122/2013, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση νέας απόφασης για αναθεώρηση του Κανονισμού.

Η αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας προστατεύει άμεσα και έμμεσα το περιβάλλον, εξοικονομεί ενεργειακούς πόρους και επιπλέον συμβάλλει στην οικονομία όχι μόνο των χρηστών των κτηρίων, αλλά και της ίδιας της χώρας.

Το ΤΕΕ ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, αλλά και εκπροσωπώντας τα Μέλη του, τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, στήριξε και θα συνεχίσει να στηρίζει στο μέλλον την αποτελεσματική εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ.

Αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό των Μελών του κατάρτισε σε συνεργασία με την Πολιτεία τις απαραίτητες Τεχνικές Οδηγίες, οι οποίες εξειδικεύουν τα πρότυπα των μελετών και των επιθεωρήσεων της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, στα Ελληνικά κλιματικά και κτιριακά δεδομένα. Οι Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την με Αριθ. οικ. 17178/ΦΕΚ Β 1387-2010 Απόφαση και τίθενται σε υποχρεωτική εφαρμογή ως εξής:

-ΤΟ ΤΕΕ 20701−1/2010 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης».

-ΤΟ ΤΕΕ 20701−2/2010 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων».

-ΤΟ ΤΕΕ 20701−3/2010 «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών».

-ΤΟ ΤΕΕ 20701−4/2010 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού».

Μετά από τη διετή εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ., προέκυψαν και καταγράφηκαν αρκετά ερωτήματα και παρατηρήσεις, τόσο όσον αφορά στη διαδικασία ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων, όσο και στην εκπόνηση – υποβολή μελετών ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. Προκειμένου για τη διευκόλυνση, καθοδήγηση και ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων που προέκυψαν, καθώς και για τα όσα αναφέρονται στις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υ.Π.Ε.Κ.Α., το ΤΕΕ υπέβαλε σχετικά κείμενα, ανά τεχνική οδηγία, με τις απαραίτητες διευκρινίσεις, προσθήκες και τροποποιήσεις στην αρμόδια υπηρεσία Ε.Υ.Επ.Εν. Τα σχετικά κείμενα «Διευκρινίσεις & Προσθήκες Τεχνικών Οδηγιών» εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Υ.Π.Ε.Κ.Α. με το με Αριθ. οικ. 1192/ΦΕΚ 1413-2012, τα οποία ισχύουν από την ημέρα έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ και ενσωματώνονται στη δεύτερη έκδοση των αντίστοιχων Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-1/2010, 20701-3/2010 και 20701-4/2010. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και η νέα τεχνική οδηγία:

-ΤΟ ΤΕΕ 20701−5/2012 «Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης: Εγκαταστάσεις σε Κτίρια».

Όσον αφορά στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010, έχουν γίνει μόνο επουσιώδεις διορθώσεις που αφορούν σε συμβολισμούς παραμέτρων και ορθογραφικά λάθη. Τα κείμενα «Διευκρινίσεις & Προθήκες Τεχνικών Οδηγιών» καθώς και οι ισχύουσες Τεχνικές Οδηγίες, διατίθενται δωρεάν από το ΤΕΕ και είναι τα ακόλουθα:

Αριθμός Τεχνικής ΟδηγίαςΠρώτη ΈκδοσηΔεύτερη έκδοσηΔιευκρινίσεις, Προσθήκες
20701-1/2010ΤΟΤΕΕ 20701-1 /2010ΔΠ1/(20701-1/2010)
20701-2/2010ΤΟΤΕΕ 20701-2 /2010
20701-3/2010ΤΟΤΕΕ 20701-3 /2010ΔΠ1/(20701-3/2010)
20701-4/2010ΤΟΤΕΕ 20701-4 /2010ΔΠ1/(20701-4/2010)
20701-5/2010ΤΟΤΕΕ 20701-5 /2012
Παράλληλα το ΤΕΕ ανέπτυξε ειδικό λογισμικό για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης και κατάταξης (βαθμονόμησης) των κτηρίων, τόσο κατά την διαδικασία ενεργειακών επιθεωρήσεων, όσο και κατά την εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης. Το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ θα ανανεώνεται και θα εμπλουτίζεται συνεχώς, ώστε να συμπεριλαμβάνονται κάθε φορά οι αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου και των τεχνικών οδηγιών που αφορούν στην εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ.

Το ΤΕΕ θα συνεχίσει, αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, να συμβάλλει στην ανάπτυξη ασφαλών, λειτουργικών, οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικών κατασκευών.

Όλο το νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και οι σχετικές διευκρινιστικές εγκύκλιοι, οι οποίες αφορούν στην «Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων», όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά, είναι διαθέσιμα σε ιστοσελίδα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Θέματα Κ.Εν.Α.Κ.).
Οι κυριότερες εγκύκλιοι εφαρμογής του Κ.Εν.Α.Κ. είναι:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. 1603/4-10-2010
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (KENAK)» 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. 2279/22-12-2010
Δεύτερη εγκύκλιος εφαρμογής του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (KENAK)»  
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. 2021/14-06-2012
Τρίτη εγκύκλιος εφαρμογής του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (KENAK) 
Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 2279/22.12.2010 ως προς την υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε περιπτώσεις αγοροπωλησίας ακινήτων.
Εγκύκλιος Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας
Εξειδίκευση ρυθμίσεων Άρθρου 6 και 11 ν. 3661/08, & Άρθρων 14 και 15 Κανονισμο&ύ Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

Back to top
elΕλληνικά