Διαχείριση Δηλώσεων Αυθαίρετων Κτισμάτων N. 4178/2013

Υποβολή Αρχείων

Από 12/4/2014 προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής αρχείων για τις δηλώσεις του Ν. 4178/2013.
Όλα τα έγκυρα αρχεία από τις δηλώσεις του Ν. 4014/2011 εμφανίζονται στην αντίστοιχη μεταφερμένη δήλωση του Ν. 4178/2013 και ίσως απαιτηθούν  τυχόν προσαρμογές σύμφωνα με τις επιλεγμένες “Κατηγορίες”

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ν. 4178/2013

1. Υποχρέωση μεταφοράς έως 6.2.2014 [1]

Μέχρι τις 6.2.2014 πρέπει να μεταφερθούν υποχρεωτικά:

α/οι δηλώσεις που είναι σε αρχική υποβολή στον 4014 με εξοφλημένο παράβολο

β/οι δηλώσεις που είναι σε προσωρινή υπαγωγή και παρουσιάζουν στις 6.2.2014 ληξιπρόθεσμες οφειλές (δηλ. δεν έχει καταβληθεί η πρώτη δόση ή τρεις συνεχόμενες).

Οι υπόλοιπες δηλώσεις μπορούν να μεταφερθούν εντός της χρονικής ισχύος του 4178.

2. Ένταξη στο 1ο εξάμηνο υπαγωγής

Η δήλωση εντάσσεται σε εξάμηνο με βάση τηνΗμ/νία υπαγωγής.

Για τις δηλώσεις του ν. 4014 που μεταφέρονται:[2]

Ημερομηνία υπαγωγής είναι η ημ/νία που υλοποιείται η αίτηση μεταφοράς
Ως εκ τούτου, δηλώσεις για τις οποίες έχει γίνει αίτηση μεταφοράς μέχρι και 6.2.2014, εντάσσονται στο 1ο εξάμηνο εφαρμογής του νόμου, ανεξάρτητα από την ημερομηνία εξόφλησης του τέλους ανταπόδοσης και το στάδιο υπαγωγής.

Για τις νέες δηλώσεις:[3]

Ημερομηνία υπαγωγής είναι η ημ/νία εξόφλησης του παραβόλου.

3. Προθεσμία εξόφλησης για τις δηλώσεις του 1ου εξαμήνου [4]

Στις 10.2.2014 λήγει η προθεσμία εξόφλησης του προστίμου του 1ουεξαμήνου για τις δηλώσεις που έχουν ενταχθεί μέχρι 6.2.2014,ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής, ανεξάρτητα εάν προέρχονται από μεταφορά ή είναι νέες δηλώσεις.

Μετά την 10.2.2014, για τις δηλώσεις του 1ουεξαμήνου δεν επιτρέπεται αλλαγή του τρόπου πληρωμής, παρά μόνο μετατροπή σε μηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις.

Μετά την παρέλευση 10 ημερών από τις 10.2.2014, το ανεξόφλητο ποσό προστίμου του 1ου εξαμήνου θα προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Προσοχή:Δηλώσεις του 1ουεξαμήνου που θα προχωρήσουν σε έκδοση των δόσεων μετά τις 10.2.2014, θα λάβουν υποχρεωτικά τον αριθμό δόσεων του 1ουεξαμήνου και θα εμφανίσουν τις αναλογούσες ληξιπρόθεσμες οφειλές του 1ουεξαμήνου.


[1] παρ. 10 άρθρου 4 ΥΑ 2254/2013, διευκρίνιση Α4 Εγκυκλίου 4 ΥΠΕΚΑ 4/3.12.2013 και Ενημερωτικό Σημείωμα Διαχείρισης Δηλώσεων σελ. 6 (Ιστοσελίδα ΤΕΕ)

[2] παρ. 10 άρθρου 4 της ΥΑ 2254/2013

[3] παρ.1 άρθρου 3 της ΥΑ 2254/2013

[4] άρθρο 3 ΥΑ 2254/2013

Back to top
elΕλληνικά