Ζητείται Μηχανικός Δημοσίων Έργων από εταιρεία

Η εταιρεία PAVILION Α.Τ.Ε., επιθυμεί να προσλάβει έναν επαγγελματία για πλήρη απασχόληση, για την θέση ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Σκοπός Θέσης

O/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για την οικονομική και διοικητική υποστήριξη των Δημοσίων Κατασκευαστικών Έργων.

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Να διαχειρίζεται και να ελέγχει με τους εργοδηγούς της εταιρείας τις επιτόπιες λειτουργίες του εργοταξίου
 • Να διαχειρίζεται τη ροή και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής επιβλέποντας και τις εργασίες των υπεργολάβων
 • Να παρέχει τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση, επίλυση προβλημάτων επί τόπου των έργων
 • Να είναι υπεύθυνος για τον σωστό προγραμματισμό, την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραγγελιών των υλικών του έργου.
 • Να ελέγχει τις μετρήσεις ποσοτήτων και κοστολογήσεις εργασιών
 • Να συντάσσει ημερήσιες, εβδομαδιαίες, και μηνιαίες εκθέσεις προόδου και τεκμηρίωσης
 • Να επιτυγχάνει την ολοκλήρωση του έργου εγκαίρως και βάσει προϋπολογισμού
 • Να τροποποιεί τα σχέδια της μελέτης και εντοπίζει έγκαιρα τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις
 • Να είναι υπεύθυνος για τις  επιμετρήσεις, την σύνταξη λογαριασμών, τους ανακεφαλαιωτικοί πίνακες και ΠΠΑΕ.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, ή Τοπογράφου Μηχανικού από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άλλο, σχετικό με την θέση, αντικείμενο σπουδών.
 • Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε εργοτάξια.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών MS Office, Autocad και προγραμμάτων διαχείρισης δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
 • Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Παροχές Εταιρείας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα Βιογραφικά τους στο email:  info@pavilion.gr

Back to top
elΕλληνικά