Ζητείται Κοστολόγος Μηχανικός Δημοσίων Έργων από εταιρεία

Η εταιρεία PAVILION Α.Τ.Ε., επιθυμεί να προσλάβει έναν επαγγελματία για πλήρη απασχόληση, για την θέση ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Οικονομικό Δ/ντη και θα έχει την άμεση ευθύνη του διοικητικού ελέγχου και κοστολόγησης του τμήματος των Δημοσίων κατασκευαστικών Έργων. 

Κύριες Αρμοδιότητες:

Αναζήτηση, αποδελτίωση και ενημέρωση σχετικά με:

 • Ενεργές διακηρύξεις ή προσκλήσεις διαγωνισμών δημοσίου,
 • Την πορεία των διαγωνισμών στους οποίους συμμετέχει η εταιρεία καθώς και δημοπρασιών ενδιαφέροντος,
 • Τα αποτελέσματα των διαγωνισμών στους οποίους συμμετέχει η εταιρεία καθώς και δημοπρασιών ενδιαφέροντος.

Προετοιμασία στα πλαίσια διαγωνισμών σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημοσίου τομέα:

 • Φακέλου Διαγωνισμού Συμμετοχής
 • Φακέλου προσφοράς – Σύνταξη και υποβολή φακέλου προσφοράς

Παρακολούθηση – Ενημέρωση – Αναθεώρηση Εργοληπτικού Πτυχίου ΜΕΕΠ:

 • Τακτική-Έκτακτη αναθεώρηση ΜΕΕΠ
 • Ενημερότητα Πτυχίου
 • Έκθεση δραστηριότητας
 • Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων
 • Πιστοποιητικά Εμπειρίας Έργων
 • Αναβάθμιση ΜΕΚ

Υποβοήθηση Τμήματος Κατασκευών Δημοσίων Έργων

 • Δικαιολογητικά είσπραξης λογαριασμών
 • Απογραφή – Μεταβολές Οικοδομοτεχνικών έργων σε ΕΦΚΑ

Υποβοήθηση Λογιστηρίου – Ορκωτών

 • Αρχειοθέτηση Συμβάσεων Συμφωνητικών
 • Εβδομαδιαίες αποστολές τιμολογίων στο εξωτερικό λογιστήριο
 • Επιστολές Υπολοίπων Πελατών
 • Λίστα Τιμολογίων

Άμεση ευθύνη κοστολόγησης

 • Επικοινωνία, συγκέντρωση και αρχειοθέτηση όλων των προσφορών για κάθε νέο έργο 
 • Επικαιροποίηση των προσφορών και κοστολόγηση του κάθε έργου έργου 
 • Παρακολούθηση του πραγματικού κόστος ανά φάση έργου
 • Διενέργεια προβλέψεων κόστους και επεξήγηση των διαφορών
 • Επικοινωνία με τους μηχανικούς των έργων για την περιγραφή των μηνιαίων εργασιών
 • Συνεργασία με το λογιστήριο για το κλείσιμο των βιβλίων 

Γνώσεις και Εμπειρία

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ Μηχανικού ή Οικονομολόγου–Λογιστή ή άλλο σχετικό την θέση αντικείμενο σπουδών.
 • Πολύ καλή γνώση σχετικά με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΟΠΣ, ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ
 • Πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση
 • Άριστος, τεκμηριωμένος γραπτός λόγος.
 • Άριστη γνώση MS Office (με έμφαση στο Excel)
 • Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και προγραμματισμού δραστηριοτήτων, οργανωτικότητα, συνέπεια, εχεμύθεια.
 • Γνώση και εμπειρία management reporting θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Παροχές Εταιρείας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα Βιογραφικά τους στο email:  info@pavilion.gr

Back to top
elΕλληνικά