Ελληνικό Κτηματολόγιο: Σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για συμβάσεις μίσθωσης έργου

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση που συνυπογράφουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Σκυλακάκης, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Βορίδης και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Στύλιος, για τον «Καθορισμό των απαιτούμενων προσόντων και των κριτηρίων κατάταξης του προσωπικού που θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με το ΝΠΔΔ “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης και να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία καθώς και της προθεσμίας και του τρόπου υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διάρκειας των συμβάσεων και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».

Με την απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα και τα κριτήρια αξιολόγησης του προσωπικού το οποίο θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με το ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης και να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία, καθώς και η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διάρκεια των συμβάσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ως ακολούθως:

Α) Γενικά Προσόντα Επιλογής

  1. Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία τουλάχιστον 21 έως 65 ετών.
  2. Προκειμένου για υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο καθώς και ομογενείς εξ Αιγύπτου.
  3. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα πρόσληψης, ήτοι: α. να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β. να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλο νόμιμο τρόπο, για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ. λόγω καταδίκης, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ. να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
  4. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαχθεί από αυτές κατά το χρόνο σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με το ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις είναι οι ακόλουθες:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ι.1.1.

Περιφερειακός συντονιστής μετάπτωσης

17

Ι.1.2.

Συντονιστής μετάπτωσης στην κεντρική υπηρεσία

5

Ι.2.1.

Διαχειριστής κτηριακών εγκαταστάσεων

5

Ι.2.2.

Διαχειριστής προμηθειών περιφερειακής δομής

4

Ι.2.3.

Υποστήριξη και Παρακολούθηση Οικονομικών στοιχείων περιφερειακής δομής

1

Ι.2.4.

Οικονομική/λογιστική/Ταμειακή Διαχείριση της περιφερειακής δομής

3

Ι.2.5

Σύνταξη, παρακολούθηση και εκτέλεση προϋπολογισμού ΜΠΔΣ της Περιφερειακής Δομής

1

Ι.2.6.

Δημοσιονομικός έλεγχος δαπανών περιφερειακής δομής

1

Ι.2.7.

Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού περιφερειακής δομής

3

Ι.2.8.

Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού περιφερειακής δομής

1

Ι.2.9.

Διοικητική μέριμνα περιφερειακής δομής

1

Ι.3.1.

Τεχνικός Πληροφορικής υποδομών

5

Ι.3.2

Υποστήριξη ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων περιφερειακών δομών.

3

Ι.3.3.

Μηχανικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων

2

Ι.4.1

Συντονισμός περιφερειακών τεχνικών υπηρεσιών

6

I.4.2

Ανάπτυξη και Τεχνική Υποστήριξη

4

I.4.3

Ενημέρωση Χωρικών Δεδομένων

2

Ι.5.1

Παρακολούθηση και διαχείριση έργων κτηματογράφησης

5

I.5.2

Έλεγχος ποιότητας παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης

2

I.5.3

Τεχνική υποστήριξη των μελετών κτηματογράφησης

3

Ι.5.4

Παρακολούθηση και Υποστήριξη επιτροπών ενστάσεων

1

Ι.6.1

Τεχνική Υποστήριξη τμήματος Αρχείου Προϊόντων και Προώθησης Υπηρεσιών.

1

Ι.6.2

Τεχνική Υποστήριξη τμήματος Αρχείου Προϊόντων και Προώθησης Υπηρεσιών.

1

Δείτε αναλυτικά το σχετικό έγγραφο, εδώ.

Back to top
elΕλληνικά