Ζητείται ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος για εργασία στο Ν.Π.Ι.Δ. “Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης”

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη:

  1. Το από 2.11.1983 ΠΔ (ΦΕΚ 734 Δ/28.11.1983) με το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο μνημείο το κτήριο του συγκροτήματος κινηματογραφικών αιθουσών «Ολύμπιον» που ανήκει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,
  2. την απόφαση ΥΜΑΘ 1996/30.04.1996 (ΦΕΚ 505 Δ/16.5.1996) με την οποία έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο μνημείο το κτήριο της Αποθήκης Γ του Α’ προβλήτα του Λιμένος Θεσσαλονίκης, που έχει παραχωρηθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,
  3. τις προγραμματισμένες εργασίες επισκευών και αντικαταστάσεων / εκσυγχρονισμού εξοπλισμών στα προαναφερόμενα διατηρητέα κτήρια, που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Κεντρική Μακεδονία του ΕΣΠΑ (Κωδικός ΟΠΣ 5029850), το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ / Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (2018ΣΕ01400016) και από ίδιους πόρους,
  4. τις εν γένει ανάγκες για εργασίες επισκευής και συντήρησης που ανακύπτουν στα κτήρια που κατέχει είτε χρησιμοποιεί το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την επίτευξη των σκοπών του,
  5. την παράγραφο 2.η του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την παράγραφο κζ του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006,
  6. την απόφαση της υπ’ αριθμ. 363/9.Δ της από 10/6/2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δώδεκα (12) μηνών, ενός ατόμου (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η του Νόμου 2190/1994 και σύμφωνα με τη παράγραφο κζ του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει) και συγκεκριμένα των παρακάτω, με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

–           ενός διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου – Μηχανολόγου Μηχανικού για την επίβλεψη εργασιών και προμηθειών ΗΜΧ εξοπλισμού εγκαταστάσεων.

Η επί τόπου επίβλεψη αφορά τις ΗΜΧ εργασίες που θα εκτελεσθούν από εργολήπτες δημοσίων έργων και αναδόχους προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, σε ακίνητα ιδιοκτησίας του ΦΚΘ που είναι διατηρητέα μνημεία (Αποθήκη Γ΄, κινηματογράφος Ολύμπιον) στα πλαίσια προγραμματισμένων επισκευών και αποκαταστάσεων / εκσυγχρονισμού τους, και κάθε άλλη τεχνική υποστήριξη που μπορεί να απαιτηθεί για την αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων των κτηρίων στα πλαίσια της ειδικότητάς του και σε συνεργασία με τους υπευθύνους των κτηρίων που κατέχει είτε χρησιμοποιεί το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την επίτευξη των σκοπών του.

Η επίβλεψη θα περιλαμβάνει όλα τα καθήκοντα που ορίζονται από τη νομοθεσία και περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα του Ν. 4412/2016 για έργα εκτελούμενα στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και χρηματοδότηση από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους.

Επισημαίνεται ότι η σύμβαση του παραπάνω μηχανικού ενδέχεται να παραταθεί για έως έξη επιπλέον μήνες, ήτοι η συνολική τους διάρκεια ενδέχεται να αυξηθεί σε έως δέκα οκτώ μήνες, ανάλογα με τις ανάγκες του ΦΚΘ.

Back to top
elΕλληνικά