Διαγωνισμός για την αίθουσα προβολής Τοπικού Πολιτισμού Ελασσόνας

Ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής προκηρύσσει ο Δήμος Ελασσόνας, για την κατασκευή του έργου «Αίθουσα Προβολής Τοπικού Πολιτισμού Ελασσόνας», με προϋπολογισμό 391.600,00 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Το έργο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 για το Νομό Λάρισας, που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε» και θα εκτελεσθεί από το Δήμο Ελασσόνας  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλα τα έγγραφα της σύμβασης είτε μέσω του ειδικού δημόσια προσβάσιμου χώρου “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος 93408), είτε μέσα από την ιστοσελίδα του δήμου.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Back to top
elΕλληνικά