Ζητείται Μηχανικός από εταιρεία με έδρα στη Λάρισα

Η εταιρεία ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Α.Τ.Ε., επιθυμεί να προσλάβει έναν επαγγελματία για πλήρη απασχόληση, για την θέση ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ.

Σκοπός Θέσης
O/Η νέος/α συνάδελφος θα είναι υπεύθυνος για την οικονομική και διοικητική υποστήριξη των Κατασκευαστικών Έργων.

Κύριες Αρμοδιότητες
• Διαχειρίζεται τις επιτόπιες λειτουργίες του εργοταξίου
• Εξασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή των κατασκευαστικών σχεδίων
• Επιβλέπει το χρονοδιάγραμμα και τις εργασίες των υπεργολάβων
• Διαχειρίζεται τη ροή και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής
• Παρέχει τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση, επίλυση έργων επί τόπου
• Είναι υπεύθυνος για τον σωστό προγραμματισμό, την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραγγελιών των υλικών του έργου.
• Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία ημερήσιων, εβδομαδιαίων, μηνιαίων εκθέσεων προόδου και τεκμηρίωσης
• Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας
• Είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό τοπικών πόρων, υλικών, υπηρεσιών
• Αναφέρει και συνεργάζεται στενά υπό την ομάδα Διαχείρισης Έργου
• Επιτυγχάνει την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου
• Επιτυγχάνει την ολοκλήρωση του έργου βάσει προϋπολογισμού στο τμήμα που βρίσκεται υπό την ευθύνη του εργοταξίου
• Επιτυγχάνει την ολοκλήρωση του έργου στο ίδιο επίπεδο με τις τεχνικές απαιτήσεις
• Τροποποιεί τα σχέδια της μελέτης και εντοπίζει έγκαιρα τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις
• Συμμετέχει στην σύνταξη οικονομικών – τεχνικών προσφορών
• Διενέργεια επιμετρήσεων, σύνταξη λογαριασμών, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες και ΠΠΑΕ.
• Μετρήσεις ποσοτήτων και κοστολογήσεις εργασιών

Απαιτούμενα Προσόντα
• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άλλο, σχετικό με την θέση, αντικείμενο σπουδών.
• Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε τεχνικά έργα/εργοτάξια.
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών MS Office, σχεδιαστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων διαχείρισης δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
• Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Δεξιότητες
• Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
• Αποτελεσματικότητα στην τήρηση προθεσμιών και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων
• Καλή αντίληψη νομοθετικών πλαισίων και συμβάσεων έργων
• Αναλυτική και κριτική σκέψη
• Ομαδικό Πνεύμα
• Μεθοδικότητα, ακρίβεια και υπευθυνότητα
• Γρήγορη ανταπόκριση υπό συνθήκες πίεσης

Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Προοπτικές εξέλιξης
• Συνεχής υποστήριξη και εκπαίδευση
• Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να στείλει το Βιογραφικό του στο email: anaplaseon@gmail.com

 

Back to top
elΕλληνικά