Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών «Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων»

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με την απόφαση με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών «Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων» (Π.Χ.Π.) με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241) περί «Χωρικού Σχεδιασμού-Βιώσιμης ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

Back to top
elΕλληνικά