Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) των Δασικών Χαρτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη σύνταξη Καταλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών του ΤΕΕ

– Ειδικότητες: Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και Πολιτικοί Μηχανικοί-

για τη στελέχωση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) των Δασικών Χαρτών

της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το ΤΕΕ – Π.Τ. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, σύμφωνα με το  άρθρο 18 του Ν.3889/2010 (Α΄182) όπως ισχύει σήμερα και έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 49 του Ν.4686/2020 (ΦΕΚ Α’ 92) και σύμφωνα με την αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651/25-09-2020 Απόφαση ΥΠΕΝ(ΦΕΚ Β΄4367/2020), καλείται να συμμετέχει με Μηχανικούς Τακτικά Μέλη του στη συγκρότηση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) των Δασικών Χαρτών της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ οι οποίες επίκειται να λειτουργήσουν άμεσα στο πλαίσιο ανάρτησης των Δασικών Χαρτών.

Σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση ΥΠΕΝ τα ειδικότερα προσόντα των Μηχανικών – Ειδικότητας Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και Πολιτικοί Μηχανικοί – που θα στελεχώσουν τις ΕΠ.Ε.Α., καθορίζονται ως ακολούθως :

  • Πενταετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.
  • Μέλος ΤΕΕ με δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος.
  • Γνώση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.

Οι Επιτροπές αυτές είναι αμειβόμενες σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4686/2020 (ΦΕΚ Α’ 92) και την ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125557/3591/30.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 1106) με θέμα «Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), όπως ισχύει.», σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/10830/272/31-1-2023 ΚΥΑ (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 84) 

To Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ΔΕΝ εμπλέκεται πουθενά στη διαδικασία αποζημίωσης των μελών που θα απασχοληθούν στις επιτροπές.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα Μέλη του ΤΕΕ, Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και Πολιτικοί Μηχανικοί, με δ/νση κατοικίας ή επαγγελματικής έδρας εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας του ΤΕΕ – Π.Τ. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Τρικάλων, ΠΕ Καρδίτσας), να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη του παραπάνω Καταλόγου, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται στο έντυπο αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Με την Αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ότι πληρούν τα ειδικότερα προσόντα όπως αυτά καθορίζονται στην αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651/25-09-2020 Απόφαση ΥΠΕΝ(ΦΕΚ Β΄4367/2020), και αποδέχονται τη δήλωση προστασίας προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του ΤΕΕ με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και την εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.

Διευκρινίζεται ότι, για την δυνατότητα συμμετοχής σε Επιτροπή ΕΠ.Ε.Α. θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με την Αίτηση και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ περί τήρησης των προβλεπομένων στο αρθρ. 7 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚΑ΄45) σύμφωνα με το έντυπο που ακολουθεί.

Τα ως άνω δύο (2) Έντυπα  θα υποβάλλονται στο TEE ως συνημμένα, σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf), στο email:  tee_lar@tee.gr

Προθεσμία υποβολής :  Mέχρι την Τρίτη 04/07/2023.

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων

Οι ενδιαφερόμενοι  κατεβάζουν τα έντυπα και συμπληρώνουν τα αρχεία με τα στοιχεία που ζητούνται.
Η συμπλήρωση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ και η  υπογραφή της Αίτησης και της Υπεύθυνσης Δήλωσης είναι απαραίτητα.
Αποθηκεύουν σε pdf format με το επώνυμό τους [παράδειγμα :  EPEA-eponymo.pdf (λατινικούς χαρακτήρες)] και αποστέλλουν και τα δύο έντυπα στο tee_lar@tee.gr

Έντυπο αίτησης:  εδώ
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης: εδώ
Back to top
elΕλληνικά