Επιστολή προέδρου για τις Μόνιμες Επιτροπές

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα ήθελα με την παρούσα επιστολή να σας ευχαριστήσω θερμά όλους σας, τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής, για το ενδιαφέρον που δείχνετε με την συμμετοχή σας, στην στελέχωση των οργάνων του Τμήματος. Ακόμη θα ήθελα να σας ενημερώσω πως έχει ξεκινήσει η διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων σας για τις Μόνιμες Επιτροπές και σύντομα θα ολοκληρωθεί.

Οι Μόνιμες Επιτροπές είναι ανοιχτές, επομένως επιτρέπεται η υποβολή αίτησης και σε μεταγενέστερο χρόνο, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει ο αιτών συνάδελφος στην Μόνιμη Επιτροπή της επιλογής του.

Παρ’ όλα αυτά όποιος συνάδελφος ενδιαφέρεται να συμμετέχει από την έναρξη της συγκρότησης της Επιτροπής,  είναι σκόπιμο να αποστείλει άμεσα αίτηση συμμετοχής.

Οι Μόνιμες Επιτροπές ΤΕΕ (Μ.Ε.-Τ.Ε.Ε.) είναι όργανα του Τ.Ε.Ε. με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα που συμβάλλουν στη χάραξη της πολιτικής και τη λήψη των αποφάσεων για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές, είτε για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.

Συγκροτούνται για την μελέτη ή εξέταση ειδικών τεχνικών, οικονομικών, επαγγελματικών και γενικά θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τ.Ε.Ε., όπως αυτές καθορίζονται από την σχετική νομοθεσία.

Οι Μόνιμες Επιτροπές, παρακολουθούν την νομοθεσία των αντιστοίχων Υπουργείων, ενημερώνουν την Διοικούσα Επιτροπή, παρακολουθούν τα υπό διαβούλευση νομοσχέδια και προτείνουν θέσεις-τροποποιήσεις-αλλαγές επί αυτών στην Διοικούσα Επιτροπή. Διοργανώνουν εκδηλώσεις, ημερίδες, δράσεις στο αντικείμενο που τους αφορά. Συνεδριάζουν τακτικά, και ανά τρίμηνο παρουσιάζουν την πρόοδο των εργασιών τους στην Διοικούσα Επιτροπή.

Περιμένω σύντομα την έναρξη της συνεργασίας μας, προς όφελος των Μηχανικών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Στο τέλος αυτής της επιστολής, μπορείτε να δείτε μία σύντομη περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε Επιτροπής.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αρμοδιότητες  Μόνιμων Επιτροπών

1                            Μ.Ε. Νέων Μηχανικών / ειδικοτήτων, με αρμοδιότητες την υποδοχή και υποστήριξη των Νέων συνάδελφων, την διαρκή πληροφόρηση τους και την ενημέρωση σε επιστημονικά και επαγγελματικά ζητήματα, την διερεύνηση του επαγγελματικού τους προσανατολισμού, την αναζήτηση αντικειμένου απασχόλησης μέσα από το υπό σύσταση γραφείο απασχόλησης, την προστασία σε εργασιακά ζητήματα, την κάλυψη Νέων συνάδελφων που χωρίς ακόμα να ασκούν επάγγελμα χρησιμοποιείται η ιδιότητα τους με ανάληψη ευθυνών (π.χ. στρατευμένοι), την συνδρομή σε προβλήματα συνάδελφων με νέες ειδικότητες κλπ., με κάλυψη όλων των ειδικοτήτων που δεν έχουν θεσμική συλλογική έκφραση σε επίπεδο τμήματος, για την βοήθεια σε επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο των συναδέλφων αυτών.

2                            Μ.Ε. Πολεοδομίας, Χωροταξίας  & Αρχιτεκτονικών Θεμάτων,  με αντικείμενο την ανάπτυξη θέσεων σχετικά με τους άξονες που προσδιορίζονται μέσα από τους οικιστικούς νόμους αλλά και των όποιων άλλων νέων παρεμβάσεων που η Πολιτεία οφείλει να προωθήσει για την πολεοδομική ανάπλαση της Περιφέρειας μας και σε αλλά συναφή ζητήματα (Αστική Βιώσιμη Ανάπτυξη, Χρήσεις Γης κ.λ.π.). Επίσης, η παρακολούθηση των μελετών που συντελούνται (Χωροταξικά & Ρυθμιστικά Σχέδια, Γ.Π.Σ. – ΣΧΟΟΑΠ , Πολεοδομικές Μελέτες), κατάθεση προτάσεων και επιδίωξη συντονισμού τέτοιων έργων όταν συντελούνται από όμορους ΟΤΑ. Επίσης, ανάπτυξη θέσεων σε ζητήματα λειτουργίας των Υ.ΔΟΜ. καθώς και προετοιμασία εκδηλώσεων στον τομέα αυτό.

3                            Μ.Ε. Περιβάλλοντος, με αρμοδιότητες την ανάπτυξη θέσεων στα ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής, περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στην περιοχή μας, ανάπτυξη και θεώρηση της τεχνολογίας Περιβάλλοντος, την διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωση, την προστασία από την αέρια ρύπανση, από την ηχορύπανση, των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, την περιβαλλοντική αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

4                            Μ.Ε. Παιδείας, με αρμοδιότητες την παρακολούθηση και την διατύπωση θέσεων για την ανάπτυξη των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών τμημάτων της περιοχής μας, ταυτόχρονα και την ανάπτυξη συνεργασίας με αυτά, την διατύπωση θέσεων για προβλήματα της Τεχνικής Εκπαίδευσης αλλά και των συνάδελφων εκπαιδευτικών, την προώθηση της διαδικασίας διαρκούς επιμόρφωσης των Μηχανικών και ιδιαίτερα των Νέων μέσα από σεμινάρια μέσω του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. Επίσης, με την διαρκή ενασχόληση με τα τεκταινόμενα στο χώρο της Παιδείας και ιδιαίτερα στην Τριτοβάθμια βαθμίδα.

5                            Μ.Ε. Ασφαλιστικών Θεμάτων, με αρμοδιότητες την διατύπωση θέσεων για τα ασφαλιστικά θέματα, την αποδοτικότερη λειτουργία του ΤΜΕΔΕ του τμήματος μας και του Ε.Φ.Κ.Α., και κυρίως την διαρκή διαμόρφωση διεκδικητικού πλαισίου βελτίωσης του πρόσφατου νέου νόμου.

6                            Μ.Ε. Κλιματικής Αλλαγής, με αρμοδιότητες στα ζητήματα της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, όπως αυτή αποτυπώνεται στους ήδη υπάρχοντες και προς ψήφιση νόμων, την εφαρμογή τους από τους Δημόσιους Φορείς της Περιοχής του Τμήματός μας, την ανάπτυξη θέσεων για ζητήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή όπως παραγωγή – διαχείριση – εξοικονόμηση ενέργειας και την χρηματοδότηση τους.

7                            Μ.Ε. ΕΣΠΑ, Εθνικών & Διεθνών Προγραμμάτων, με αντικείμενο την διαρκή ενασχόληση με την πορεία του ΕΣΠΑ – Σ.Ε.Σ. 2014-2020, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.),  λοιπών Προγραμμάτων Χρηματοδότησης  και την ανάπτυξη συνεργασίας με την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τους ΟΤΑ. Θα αποτελεί μία διαρκή υποστηρικτική δομή του τμήματος, αλλά, και ταυτόχρονα, μία δομή επικοινωνίας με τις αντίστοιχες των άλλων ΠΤ.

8                            Μ.Ε. Πραγματογνωμοσυνών, που θα συνδράμει τον Πρόεδρο της ΔΕ (αντίστοιχα και τους προέδρους των ΝΕ) στη διαδικασία των πραγματογνωμοσυνών. Με αντικείμενο την τήρηση των διαδικασιών των πραγματογνωμοσυνών που διενεργεί το ΤΕΕ, τον προληπτικό έλεγχο των εκθέσεων που συντάσσουν οι πραγματογνώμονες συνδράμοντας τον Πρόεδρο του τμήματος αφενός και αφετέρου τον έλεγχο των φακέλων  των αμοιβών μηχανικών που το ΤΕΕ πρόκειται δικαστικά να διεκδικήσει. Έλεγχος των  φακέλων μελετών και επιβλέψεων ιδιωτικών έργων που πρόκειται δικαστικά να διεκδικηθούν  από Μηχανικούς.

9                            Μ.Ε. Κτηματολογίου & Χαρτογράφησης, με αντικείμενο την  διαρκή παρακολούθηση του νομοθετικού πλαισίου τόσο σε επίπεδο εφαρμογής του και μη καταστρατήγησής του, όσο και σε επίπεδο της αναγκαίας βελτίωσης του. Επίσης, την επικαιροποίηση του εργαλείου, που ήδη έχουμε έτοιμο, κωδικοποίησης της νομοθεσίας και πρότυπου οδηγού εφαρμογής από τις επιτροπές, καθώς, και την διασφάλιση της ύπαρξης των μελετητικών γραφείων της Περιφέρειας με ανάπτυξη αντικειμένου μελετών και όχι υποβίβαση του τομέα αυτού.

10                         Μ.Ε. Ιδιωτικών έργων, με αρμοδιότητες την παρακολούθηση της εξέλιξης και την ανάπτυξη θέσεων του Τμήματος για την παραγωγή των ιδιωτικών  έργων, για τις μελέτες – επιβλέψεις, για την θεσμοθέτηση του Μητρώου Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων, για την πορεία των χρηματοδοτικών εργαλείων, για την λειτουργία των φορέων που εμπλέκονται στην ολοκλήρωση των ιδιωτικών έργων (Υ.ΔΟΜ.)

11                          Μ.Ε. Δημοσίων Έργων με αρμοδιότητες την παρακολούθηση της εξέλιξης και την ανάπτυξη   θέσεων του Τμήματος για την παραγωγή  των Δημοσίων Έργων, για την θεσμοθέτηση του Μητρώου Συντελεστών Δημοσίων Έργων, την νέα νομοθεσία που διέπει την κατασκευή των Δημοσίων Έργων  (Ν.4412/2016 κ.λ.π.), τα χρηματοδοτικά εργαλεία (Σ.Ε.Σ. 2014-2020, Π.Δ.Ε.), την παρακολούθηση των διαδικασιών ηλεκτρονικής δημοπράτησης.

12                          Μ.Ε. Υδάτων με αντικείμενο την παρακολούθηση της εξέλιξης και την ανάπτυξη θέσεων του Τμήματος για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος,  την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, των εθνικών προγραμμάτων διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού και την εφαρμογή τους, τις ακτές κολύμβησης και τις γαλάζιες σημαίες, τη διαχείριση των λυμάτων και την επαναχρησιμοποίησή τους, την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων.

13                          Μ.Ε. Βιομηχανίας με αρμοδιότητες την  παρακολούθηση της εξέλιξης και την ανάπτυξη θέσεων του Τμήματος σε όλα τα θέματα που αφορούν την Βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, την παρακολούθηση των εξελίξεων, οδηγιών, κανονισμών και την διατύπωση προτάσεων του Τμήματος. Το πλαίσιο λειτουργίας βιομηχανίας και της ανάπτυξης, το θεσμικό πλαίσιο για ίδρυση και λειτουργία νέων βιομηχανικών μονάδων, το χρηματοδοτικό πλαίσιο και ο Αναπτυξιακός Νόμος, τις υποδομές, την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας στην Περιφέρειά μας,

14                          Μ.Ε. Επαγγελματικών Δικαιωμάτων με αρμοδιότητες την παρακολούθηση της εξέλιξης και την ανάπτυξη θέσεων του Τμήματος για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Μηχανικών, των νέων ειδικοτήτων αλλά και όλου του τεχνικού κόσμου.

15                          Μ.Ε. Καινοτομίας με αρμοδιότητες την  παρακολούθηση της εξέλιξης και την ανάπτυξη θέσεων του Τμήματος για την προώθηση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας, των εθνικών και διεθνών εξελίξεων, την υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση, τη στρατηγική διαμόρφωση και την κατανομή της χρηματοδότησης για την καινοτομία, τη συμβολή στη διασφάλιση δημιουργικής συνεργασίας των φορέων στην περιοχή του Τμήματος με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας. Θα αποτελεί μία διαρκή υποστηρικτική δομή του τμήματος.

16                          Μ.Ε. Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας με αρμοδιότητες την παρακολούθηση της εξέλιξης και την ανάπτυξη θέσεων του Τμήματος για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, την επικοινωνία και τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, την ανάδειξη του ρόλου του Τεχνικού Ασφαλείας σε όλο το φάσμα της εργασίας.

17                          Μ.Ε. Αυτοδιοίκησης – Περιφερειακής Ανάπτυξης με αρμοδιότητες την παρακολούθηση της εξέλιξης και την ανάπτυξη θέσεων του Τμήματος για θέματα της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, όπως τεχνικά προγράμματα και Π/Υ, ωρίμανση έργων και μελετών.

18                          Μ.Ε. Υποδομών ΠΕ Τρικάλων με αρμοδιότητες την παρακολούθηση της εξέλιξης και την ανάπτυξη θέσεων του Τμήματος για έργα Υποδομών της ΠΕ Τρικάλων

19                          Μ.Ε. Υποδομών ΠΕ Καρδίτσας με αρμοδιότητες την παρακολούθηση της εξέλιξης και την ανάπτυξη θέσεων του Τμήματος για έργα Υποδομών της ΠΕ Καρδίτσας

20                          Μ.Ε. Υποδομών ΠΕ Λάρισας με αρμοδιότητες την παρακολούθηση της εξέλιξης και την ανάπτυξη θέσεων του Τμήματος για έργα Υποδομών της ΠΕ Λάρισας

21                          Μ.Ε. Πολιτισμού με αρμοδιότητες την παρακολούθηση της εξέλιξης και την ανάπτυξη θέσεων του Τμήματος σχετικά με την Πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής μας, την στήριξη και συνεργασία με τις υφιστάμενες αθλητικές ομάδες του Τ.Ε.Ε. και την ίδρυση νέων. Την ανάπτυξη μουσικών και θεατρικών δρώμενων με την συνέργεια του Τ.Ε.Ε. και των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής μας

22                          Μ.Ε. Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών, με αρμοδιότητες την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τους αντίστοιχους τομείς, ανάπτυξη συνεργασίας με το νεοσύστατο ΤΠΠ του ΤΕΕ και την συμβολή στην ανάπτυξη και χρήση της νέας τεχνολογίας από το Περιφερειακό μας τμήμα σε διάφορες δράσεις του.

23                          Μ.Ε. Εργασιακών Δικαιωμάτων με αρμοδιότητες την παρακολούθηση και καταγραφή της εξέλιξης και την ανάπτυξη θέσεων του Τμήματος για τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων Μηχανικών.

Back to top
elΕλληνικά