Διαγωνισμός από τη ΔΕΥΑΛ για προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και υλικών προϊόντων τσιμέντου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) που έχει την έδρα της στη Λάρισα συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του Νόμου 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την προμήθεια με CPV 44114100-3 , 44111600-7 , 44114250-9, 44111100-2 και τίτλο «20/06 προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και υλικών προϊόντων τσιμέντου (Κυβόλιθοι, Τσιμεντόπλακες)» συνολικού προϋπολογισμού είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών και πενήντα λεπτών ευρώ  (25.573,50) € πλέον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Λάρισα στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ, οδός Τέρμα Τυχερού, στις 2 του μήνα Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 11.00 π.μ. και ώρα λήξης την 11.30 π.μ.

Back to top
elΕλληνικά