Αλλαγή ορίων οικισμού Κάμπου κοινότητας Κραννώνα

Με το από 3/2/2020 Π.Δ. με θέμα ‘’Τροποποίηση των ορίων του οικισμού Κάμπου της Δημοτικής Ενότητας Κραννώνος του Δήμου Κιλελέρ (Ν. Λάρισας) και καθορισμός ορίων και περιορισμών δομήσεως αυτού’’ ΦΕΚ 82/Δ/24-2-2020, επήλθε τροποποίηση του ορίου δόμησης του οικισμού Κάμπου της Δημοτικής Ενότητας Κραννώνος του Δήμου Κιλελέρ, το οποίο είχε εγκριθεί με την αριθμ. 3390/4-6-1986 (ΦΕΚ 597/Δ/9-7-1986) απόφαση του Νομάρχη Λάρισας.

Back to top
elΕλληνικά