Μέτρα στήριξης μηχανικών λόγω πανδημίας Covid-19

H Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ παρακολουθεί συνεχώς τις δυσάρεστες εξελίξεις λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και τις συνέπειες στην κοινωνία. Το σημαντικότερο αγαθό, η υγεία του κάθε ανθρώπου, πλέον δεν είναι δεδομένη. Τα μέτρα πρόληψης μετάδοσης του κορωνοϊού που τάχιστα ορθώς έλαβε η Ελληνική Κυβέρνηση φαίνεται για την ώρα να αποδίδουν. Μέτρα, που όπως δήλωσε και ο Πρωθυπουργός, οδηγούν σε μία οικονομία πολέμου. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων πλήττονται άμεσα ή έμμεσα από την κρίση.

Οι μηχανικοί είναι ένας κλάδος που συνδέεται άμεσα με την κρίση και πλήττεται σφοδρά. Με απόφασή της η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί με επιστολή προς τον πρόεδρο του ΤΕΕ τις παρακάτω προτάσεις, ως μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και ενίσχυσης του κλάδου και της εργασίας των μηχανικών, προκειμένου να προωθηθούν στα αρμόδια υπουργεία:

 1. Αναστολή καταβολής οφειλής & προμηθειών όλων των εγγυητικών επιστολών καθώς και αναστολή καταβολής δόσεων ρυθμίσεων λόγω οφειλής από εγγυητικές επιστολές (Προκαταβολής, Καλής Εκτέλεσης, Αντικατάστασης Δεκάτων) για τουλάχιστον (4) μήνες, και η παρούσα αναστολή να επανεξετάζεται και να επικαιροποιείται αναλόγως της πορείας της πανδημίας στην χώρα μας.
 2. Κάλυψη του ασφαλιστικού κόστους του εργαζόμενου προσωπικού στις εργοληπτικές εταιρείες.
 3. Υπαγωγή των εργοληπτικών εταιρειών και των ατομικών επιχειρήσεων μηχανικών στην χρηματοδότηση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολή με βάση την μείωση του τζίρου και του μισθολογικού κόστους της κάθε επιχείρησης.
 4. Υπαγωγή εργοληπτικών εταιρειών και των ατομικών επιχειρήσεων μηχανικών στις χορηγήσεις κεφαλαίου κίνησης μέσω του υπό δημιουργία εγγυοδοτικού μηχανισμού.
 5. Αναστολή δόσεων ενήμερων δανείων για τουλάχιστον (4) μήνες, (Nα επανεξετάζεται αναλόγως της πορείας της πανδημίας.)
 6. Λύση στο πρόβλημα με τις μεταχρονολογημένες επιταγές με πιθανή αυτοδίκαιη μεταφορά των αρχικών τους ημερομηνιών κατά (4) μήνες για όλες τις επιταγές λήξεως από 11/3 έως 31/5. (Nα επανεξετάζεται αναλόγως της πορείας της πανδημίας.)
 7. Κλείσιμο εργοταξίων για 30 ημέρες. (Να επανεξετάζεται αναλόγως της πορείας της πανδημίας.)
 8. Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης .
 9. Αναστολή διαγωνισμών υπηρεσιών και έργων σε όλο το Δημόσιο έως 30/4. (Να επανεξετάζεται αναλόγως της πορείας της πανδημίας)
 10. Η φορολογική ενημερότητα για όσους έχουν ενεργή ρύθμιση να εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του TAXIS και να μην γίνεται παρακράτηση του ποσού.
 11. Υποχρέωση για προσκόμιση ΠΕΑ για μεταβιβάσεις/μισθώσεις ακινήτων και για αεριοδοτούμενα ακίνητα μετά την 30η Απριλίου. (Να επανεξετάζεται αναλόγως της πορείας της πανδημίας)
 12. Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των εργασιών των ελεγκτών δόμησης προς αποφυγή αυτοψιών και διασφάλισης της παύσης των οικοδομικών εργασιών.
 13. Κατάργηση φόρου/τέλους επιτηδεύματος για ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς.
 14. Εφαρμογή του συντελεστή φορολόγησης στο 9% για εισοδήματα έως 10.000€ με ισχύ για το οικονομικό έτος 2019.
 15. Μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% αντί για 100%.
 16. Αναστολή και των αναδρομικών δόσεων του ΕΤΕΑΕΠ πέραν από τις τρέχουσες εισφορές ΕΦΚA.
 17. Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για αυτοαπασχολούμενους, μισθωτούς και εργοδότες
 18. Επιπλέον μέτρα φοροελάφρυνσης και στήριξης για Τρίτεκνους/Πολύτεκνους/ΑΜΕΑ του επιστημονικού κλάδου.
 19. Προγράμματα ΕΣΠΑ με 100% επιδότηση για μηχανικούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια που να περιλαμβάνουν εξοπλισμό, λειτουργικά έξοδα, ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικά κίνητρα.
 20. Την απόδοση στους συναδέλφους Μηχανικούς των κεφαλαίων του λογαριασμού ανεργίας επιστημόνων του ΟΑΕΔ που συγκεντρώθηκαν επί χρόνια από δικές μας εισφορές (120,00 Ευρώ ετησίως ανά μηχανικό επί 9 συναπτά έτη)
 21. Διευκόλυνση ρευστότητας των εν εξελίξει μελετών και έργων όλων των εργοληπτικών εταιρειών με παροχή πληρωμής ειδικού σκοπού 5% επί της σύμβασης, με όρους προκαταβολής έργων.
 22. Ένταξη στην οικονομική ενίσχυση των 800,00 € των μηχανικών που είναι μέλη ομόρρυθμων / ετερόρρυθμων εταιρειών και δεν έχουν ατομική επιχείρηση.

Επιπλέον προκειμένου να λειτουργούν οι επιχειρήσεις απομακρυσμένα, απαιτείται να υλοποιηθούν άμεσα τα παρακάτω:

Υπηρεσίες απομακρυσμένης εργασίας μηχανικών

 1. Ηλεκτρονική αίτηση και απάντηση για χρήσεις γης.
 2. Ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης στελεχών και αντιγράφων σχεδίων οικοδομικών αδειών και ηλεκτρονική αποστολή σκαναρισμένων αντιγράφων.
 3. Ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης αντιγράφων αποφάσεων και σχεδίων εξαιρέσεων από κατεδάφιση.
 4. Ηλεκτρονική αίτηση και διεκπεραίωση λοιπών υπηρεσιών (καταγγελίες, στοιχεία ρυμοτομικών, όροι δόμησης κ.λπ.)
 5. Επικύρωση εγγράφων και αντιγράφων με χρήση μέσων ψηφιακής υπογραφής.
 6. Ηλεκτρονική αίτηση για έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών γραμμών.
 7. Έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.
 8. Αποσπάσματα Πράξεων Εφαρμογής.
 9. Ηλεκτρονική αίτηση και αποστολή αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικού φύλλου μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής.

Τεχνικές Υπηρεσίες

 1. Ηλεκτρονική διεκπεραίωση όλων των παρακάτω εγγράφων που αφορούν στα δημόσια έργα με χρήση μέσων ψηφιακής υπογραφής:
  1. Αιτήσεις – Βεβαιώσεις.
  2. Επιμετρήσεις.
  3. Λογαριασμοί.
  4. Α.Π.Ε.
  5. Πρωτόκολλα Παραλαβής.
  6. Ηλεκτρονική αίτηση και διεκπεραίωση λοιπών υπηρεσιών.
 2. Συμβάσεις σε εξέλιξη: Αυτοδίκαια παράταση ανατρεπτικών/αποκλειστικών, τμηματικών και συνολικής προθεσμίας μέχρι το πέρας των έκτακτων μέτρων, άνευ υπαιτιότητας του Αναδόχου, περιλαμβανομένων των προθεσμιών των διατάξεων περί επίλυσης διαφορών.
 3. Άμεση έγκριση πληρωμών από τις Διαχειριστικές Αρχές στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων (ex post έλεγχος αυτών) κατά τον χρόνο ισχύος των εκτάκτων μέτρων.
 4. Κρατήσεις από πιστοποιήσεις Δημοσίων Έργων. Να προβλεφθεί ηλεκτρονική καταβολή των κρατήσεων.

ΕΦΚΑ

 1. Ηλεκτρονική αίτηση και αποστολή ασφαλιστικής ενημερότητας (για την περίπτωση οικοδομοτεχνικών έργων, για είσπραξη λογαριασμών, για συμμετοχή σε δημοπρασίες κ.λπ.).
 2. Ηλεκτρονική αίτηση απογραφής, μεταβολών και εκκαθάρισης οικοδομοτεχνικών έργων.

Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών

 1. Ηλεκτρονική αίτηση και έγκριση άδειας και μεταβιβάσεις ( Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Καυσίμων, Άδεια Λειτουργίας Συνεργείου Οχημάτων ).

Δ/νση Ανάπτυξης:

 1.  Ηλεκτρονική αίτηση για έγκριση και άδεια λειτουργίας εγκατάστασης (Ηλεκτρονική αποστολή ερωτηματολογίου και εγκρίσεων ηλεκτρονικά).
 2. Για τις πληρωμές των ανωτέρω να γίνεται χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.
 3. Σε περίπτωση μη δυνατότητας χορήγησης ενημερότητας (π.χ. λόγω οφειλών), ηλεκτρονική αποστολή απάντησης με την αιτία της μη χορήγησης.

Αρχαιολογία, ΠΕΧΩΠ, Τμήμα Περιβάλλοντος Περιφέρειας:

Ηλεκτρονική διεκπεραίωση αιτημάτων.

Παρατάσεις

1.Παράταση του Ν.4495/2017, o οποίος αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών, για τουλάχιστον ένα εξάμηνο.

2.Παράταση τουλάχιστον 6 μηνών στην υποχρέωση υποβολής εντός 12 μηνών των δικαιολογητικών για τον 4495/2017.

3.Παράταση τουλάχιστον 6 μηνών στην υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών για τον Ν.4178/13 (σημείωση: αυτές λήγουν σε 3 στάδια 08-05-2020, 08-08-2020 κλπ είναι συνάρτηση της ημερομηνίας ένταξης).

4.Παράταση της δυνατότητας δήλωσης χωρίς την καταβολή προστίμων, για τα αδήλωτα τ.μ. έως το Δεκέμβριο του 2020.

5.Παράταση μέχρι νεοτέρας του συνόλου των προθεσμιών/ υποχρεώσεων των πολιτών στις διαδικασίες του Κτηματολογίου.

6.Παράταση προθεσμίας σε όλους τους εν εξελίξει διαγωνισμούς.

7.Παράταση σε όλα τα προγράμματα «Eξοικονομώ κατ’ οίκον» που τρέχουν.

Back to top
en_GBEnglish (UK)