Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση καταλόγου εκπροσώπων ΤΕΕ/ΚΔΘ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας (ΤΕΕ/ΚΔΘ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9, περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ’, περίπτωση ε” και περίπτωση στ” του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016 – Νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), καταρτίζει

Ετήσιο Κατάλογο Μελών του, από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποι σε επιτροπές διαγωνισμών έργων

Διευκρινίζονται τα παρακάτω:

  • Όσοι μετέχουν ήδη στον κατάλογο εκπροσώπων του ΤΕΕ από τα προηγούμενα έτη, δεν απαιτείται να υποβάλλουν νέα αίτηση ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο για το έτος 2021.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν3213/2003 όσοι μετέχουν σε επιτροπές διαγωνισμών υπόκεινται σε υποβολή πόθεν έσχες
  • Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.1 του Ν.4354/2015 η αποζημίωση για την συμμετοχή στις Επιτροπές καλύπτεται από τον Φορέα που προκηρύσσει το έργο.

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν τον παραπάνω κατάλογο, παρακαλούνται να υποβάλουν τα στοιχεία τους συμπληρώνοντας έως 15 Φεβρουαρίου 2021 τη φόρμα που θα βρούν στον υπερσύνδεσμο https://forms.gle/wsDRMBpZbVqShoZB9

Back to top
en_GBEnglish (UK)