Ολοκληρώθηκε το έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας του ΤΕΕ για την Απλούστευση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις»

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας του ΤΕΕ για την Απλούστευση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις», προϋπολογισμού 823.383 ευρώ. Ως αποτέλεσμα του έργου, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014 – 2020», αναπτύχθηκε ένα νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό μοντέλο παροχής των υπηρεσιών του ΤΕΕ.

Σκοπός του έργου ήταν η αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του ΤΕΕ, ώστε να καταστούν λιγότερο γραφειοκρατικές, περισσότερο «προσβάσιμες» και φιλικές προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, μέσω του έργου, επιτεύχθηκαν τα κάτωθι:
– Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών του ΤΕΕ προς τις επιχειρήσεις.
– Αποφυγή επαναλήψεων, εξοικονόμηση υλικών και ανθρωπίνων πόρων.
– Μείωση της πολυπλοκότητας και αναβάθμιση του μηχανισμού παροχής υπηρεσιών προς τις εταιρείες
με απώτερο στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων προς το ΤΕΕ.

Ως εκ τούτου και προκειμένου για την επίτευξη των προαναφερθέντων, το έργο υλοποιήθηκε σε τρεις (3) Φάσεις:
(α) Φάση Α’: Αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας και οργάνωσης του ΤΕΕ με έμφαση στις διαδικασίες παροχής εξωστρεφών υπηρεσιών προς τις εταιρείες,
(β) Φάση Β΄: Απλούστευση των επιλεγεισών εξωστρεφών υπηρεσιών του ΤΕΕ και
(γ) Φάση Γ΄: Υποστήριξη μετάβασης της επιχειρησιακής λειτουργίας του ΤΕΕ στο νέο επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου διενεργήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι κάτωθι επιμέρους κύριες ενέργειες:
– Αποτίμηση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης του ΤΕΕ και προσδιορισμός των πτυχών υλοποίησης δράσης για την απλούστευση των διαδικασιών του ΤΕΕ.
– Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς τις εξωστρεφείς παρεχόμενες υπηρεσίες του ΤΕΕ προς τις επιχειρήσεις, τη ροή διαδικασιών και τη διοικητική υποστήριξη του εποπτικού και ελεγκτικού έργου που ασκεί.
– Σχεδιασμός Οργανωτικού και Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΤΕΕ.
– Βελτιστοποίηση της ροής διαδικασιών παροχής υπηρεσιών του ΤΕΕ προς επιχειρήσεις.
– Μοντελοποίηση και τεκμηρίωση ανασχεδιασμένων επιχειρησιακών διαδικασιών του ΤΕΕ προς επιχειρήσεις.
– Διαμόρφωση της κανονιστικής βάσης για την υλοποίηση και επιτυχή υιοθέτηση των προτάσεων βελτιστοποίησης των διαδικασιών απλούστευσης του ΤΕΕ.
– Δράσεις εκπαίδευσης του προσωπικού στις νέες απλουστευμένες διαδικασίες.

*********

Το έργο/δράση υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014 – 2020» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το ανωτέρω περιεχόμενο εκφράζει το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ελληνική κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε πιθανή χρήση της πληροφορίας αυτής.

Source: TCG

Back to top
en_GBEnglish (UK)