Λιμεναρχείο Βόλου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανασυγκρότηση του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου πρόκειται προβεί σε ανασυγκρότηση του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) .

Η πρόσκληση απευθύνεται σε Ναυπηγούς, Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους και Χημικούς Μηχανικούς που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Σκοπός της ανασυγκρότησης του τοπικού κλιμακίου είναι η κάλυψη όλων των ειδικοτήτων ως προς του τομείς επιθεωρήσεων των εμπορικών πλοίων ( Ναυπηγικός – Μηχανολογικός – Ναυτιλιακός – Τηλεπικοινωνιακός) που δραστηριοποιούνται στη περιοχή αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου και κυρίως στο λιμένα Βόλου, λιμένα Αμαλιάπολης – Τσιγγελίου και λιμένα Τρικερίου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Πλήρη προσωπικά στοιχεία , διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας
3. Φωτοτυπίες των κατεχόμενων διπλωμάτων, πτυχίων
4. Βεβαιώσεις ισοτιμίας κατεχόμενων τίτλων, προϋπηρεσίας, εμπειρίας, πρόσθετης εκπαίδευσης
που τυχόν έχει λάβει, εγγραφής σε επαγγελματικά μητρώα κ.λ.π.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι η επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα των ιδίων, των μελών της οικογένειάς τους και των συγγενών τους μέχρι και 2ου βαθμού δεν σχετίζεται με την κατηγορία στην οποία εκτελούν ελέγχους ή επιθεωρήσεις.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στα ΤΚΕΠ μελών των οποίων η επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα των ιδίων, των μελών της οικογένειάς τους και των συγγενών τους μέχρι και 2ου βαθμού σχετίζεται με την κατηγορία στην οποία εκτελούν ελέγχους ή επιθεωρήσεις. Προς
πιστοποίηση των ανωτέρω τα υποψήφια μέλη ΤΚΕΠ θα πρέπει να υποβάλλουν στην Λιμενική Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986

Σε κάθε μέλος ΤΚΕΠ παρέχεται εισαγωγική, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, επί πέντε (05) τουλάχιστον επιθεωρήσεων, καθώς και διαρκής ενημέρωση στον τομέα ή στους τομείς επιθεώρησης ή ελέγχου πλοίων στους οποίους ασκεί καθήκοντα επιθεωρητή ΤΚΕΠ. Οι ανωτέρω επιθεωρήσεις δύναται πραγματοποιηθούν στους λιμένες Βόλου, Αμαλιάπολης, Τσιγγελίου και Τρικερίου.

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά
Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 06/04/2022
Καταληκτική ημερομηνία: 29/04/2022

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση volos.tep@hcg.gr

Πληροφορίες: Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΖΟΥΡΜΠΑΔΕΛΟΣ Σταμούλης, τηλ.: 24213 – 53821, email: volos.tep@hcg.gr

Δείτε την πρόσκληση

Αίτηση

Back to top
en_GBEnglish (UK)