«Εξοικονόμηση Κατ Οίκον II»: Αλλαγές προθεσμιών για Α’ & Β’ κύκλο, λόγω covid-19

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν δύο τροποποιήσεις του Α΄και του Β’ κύκλου του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον II και αφορούν σε ορισμό νέων προθεσμιών λόγω covid.

Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II, Α’ Κύκλος

Αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπ’ αρ. 171563/131/ 21.02.2018 κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’  756), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως κατωτέρω:

Α. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Για αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 11/03/2020 ως και 29/06/2021, η προθεσμία παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 30/06/2021.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 171563/131/ 21.02.2018 κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος “«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 756), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II, Β’ Κύκλος

Αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 57409/458/27.06.2019 (Β’ 2583) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: Προκήρυξη Β’ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως κατωτέρω:

Α. Μετά το πέμπτο εδάφιο της παρ. 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Για αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 23/10/2020 ως και 29/06/2021, η προθεσμία παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 30/06/2021».

Β. Το εικοστό δεύτερο εδάφιο της παρ. 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Β’ Κύκλου του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Για τις οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία προέγκρισης Δανείου και η άνω προθεσμία λήγει εντός του διαστήματος από 11.03.2020 ως και 30.05.2021, η προθεσμία παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 31.05.2021.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 57409/458/27.06.2019 (Β’  2583) κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Τα σχετικά ΦΕΚ είναι διαθέσιμα στους κάτωθι συνδέσμους:

Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II, Α’ Κύκλος

Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II, Β’ Κύκλος

 

Back to top
en_GBEnglish (UK)