Ενισχύεται μέσω ΑΣΕΠ το ανθρώπινο δυναμικό του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ

Με σκοπό τη διευκόλυνση και ενίσχυση του έργου του ΤΕΕ, μεταξύ άλλων φορέων, προκηρύχθηκαν, μέσω του σχετικού ΦΕΚ (2Κ/2023) του ΑΣΕΠ, θέσεις πρόσληψης Μηχανικών και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και σε Περιφερειακά Τμήματα.

Η πλήρωση των θέσεων με σειρά προτεραιότητας, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Συγκεκριμένα, για το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, προβλέπονται δύο (2) θέσεις Π.Ε. Μηχανικών, η προσθήκη των οποίων αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα του Τμήματος και να συμβάλλει στην παροχή αναβαθμισμένων και αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ.

Συνολικά για το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προβλέπεται η πλήρωση 51 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων.

Αναλυτικότερα:

Για το Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις που αφορούν:

Μία (1) θέση ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Κωδ. Θέσης 436)

Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με την αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται στην άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, την υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΤΕΕ (e-adeies, ταυτότητα κτιρίου, σύστημα αυθαιρέτων, αμοιβές ιδιωτικών έργων, ενεργειακοί επιθεωρητές – ΚΕΝΑΚ) ζητήματα έκδοσης οι- κοδομικών αδειών, τακτοποίησης αυθαιρέτων, επίλυση προβλημάτων και επικοινωνία με υπηρεσίες που απασχο- λούν στην καθημερινότητα τους μηχανικούς (ΥΔΟΜ, Διευθύνσεις Ανάπτυξης, Τεχνικές Υπηρεσίες, Πυροσβεστι- κή Υπηρεσία, Επιθεώρηση Εργασίας, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας), διεκδικήσεις αμοιβών, διαδικασία απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος, γραμματεία πειθαρχικού ελέγχου, ενασχόληση με την υποστήριξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Κριτήρια:

Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

Μία (1) θέση ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Κωδ. Θέσης 437)

Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού οποιασδήποτε ειδικότητας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με την αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται στην άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, την υποστήριξη των μελών του ΤΕΕ σε ασφαλιστικά θέματα, την υποστήριξη της λειτουργίας της οικονομικής υπηρεσίας, την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, πληρωμές, επιταγές, εμβάσματα, την εκκαθάριση δαπανών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, την απόδοση κρατήσεων, τη σύνταξη και παρακολούθηση προϋπολογισμού, απολογισμού, αναλήψεις υποχρέωσης, ενασχόληση με την σχεδίαση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με ζητήματα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΤΕΕ, διαδικασία απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος, γραμματεία πειθαρχικού ελέγχου, γραμματειακή υποστήριξη οργάνων διοίκησης.

Κριτήρια:

Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων(ΕΣΠΑ-Intereg κτλ) ή/και συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων και προγραμμάτων.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 31 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 17 Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Μπορείτε να δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ.

Back to top
elΕλληνικά