Διαγωνισμός για την κατεδάφιση του κτιρίου του Κέντρου Υγείας Μουζακίου

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την κατεδάφιση του κτιρίου του Κέντρου Υγείας  Μουζακίου (CPV: 45111100-9 Εργασίες κατεδάφισης), προχωρούν Υπουργείο Υγείας – 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Ο διαγωνισμός είναι συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.000,00 €  πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάση της Τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στις 19.05.2021, ημέρα Τετάρτη και  ώρα 09.00 πμ από την αρμόδια επιτροπή.  Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στην Κεντρική Υπηρεσία  της 5ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (Περιοχή Μεζούρλο, Λάρισα, ΤΘ 2101, ΤΚ 41110, Τμήμα  Πρωτοκόλλου) έως 18.05.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 μμ.

Αναλυτικά η προκήρυξη, εδώ.

Back to top
elΕλληνικά