ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας: «Πλέγμα» προτάσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας

Προτείνεται, μεταξύ άλλων:

  • «Ηλεκτρονικός Συνήγορος του Πολίτη»
  • Στήριξη των μικρομεσαίων εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού
  • Νομοθετικό πλαίσιο και Μητρώα για τις μελέτες και τα έργα Πληροφορικής & Επικοινωνιών
  • Διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά
  • Αξιοποίηση του Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

«Πλέγμα» συγκεκριμένων προτάσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της χώρας κατέθεσε το ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, με αφορμή τη δημόσια ανοιχτή διαβούλευση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη Βίβλο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025. Μεταξύ των προτάσεων του Τμήματος είναι η δημιουργία «Ηλεκτρονικού Συνηγόρου του Πολίτη», η δημιουργία νομοθετικού πλαισίου που να καθορίζει τις προδιαγραφές μελετών έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, η σύσταση Μητρώων για την ανάπτυξη και εποπτεία μελετών και έργων ΤΠΕ στον δημόσιο τομέα, η αξιοποίηση και η ενίσχυση της χρήσης του Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, όπως επίσης και η στήριξη των μικρομεσαίων εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού και η διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά και την επιχειρηματικότητα.

Να σημειωθεί ότι η Βίβλος του Ψηφιακού Μετασχηματισμού αποτυπώνει τους στόχους, τις κατευθυντήριες αρχές, τους στρατηγικούς άξονες παρέμβασης, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των συστημάτων, το μοντέλο διακυβέρνησης, καθώς και οριζόντιες και κάθετες παρεμβάσεις που υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, για την περίοδο 2020 – 2025.

Υπογραμμίζεται ότι οι προτάσεις αυτές διαμορφώθηκαν από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας, μετά από κείμενο αναλυτικής εισήγησης της Μόνιμης Επιτροπής Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Τμήματος. Οι προτάσεις του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας αφορούν στις εξής ενότητες:  α) προτάσεις για αλλαγές στο σύστημα ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων μελετών και δημοσίων έργων ΤΠΕ, β) προτάσεις για την ενίσχυση μικρομεσαίων εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού, γ) προτάσεις για την ενίσχυση του μοντέλου διακυβέρνησης της εθνικής/περιφερειακής Ψηφιακής Στρατηγικής, δ) προτάσεις για την αξιοποίηση και ενίσχυση της ανάπτυξης/χρήσης λογισμικού ανοικτού κώδικα για την υλοποίηση της Ψηφιακής στρατηγικής και ε) προτάσεις για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Ψηφιακής Στρατηγικής.

Τί περιλαμβάνεται στις προτάσεις

Στις προτάσεις του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργία κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου που να καθορίζει προδιαγραφές μελετών για έργα ΤΠΕ, στη δημιουργία Μητρώων Μελετητών, Εμπειρίας Κατασκευαστών, Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (για εταιρείες ΤΠΕ με πελάτη το Δημόσιο) καθώς και Μητρώου Επιβλεπόντων έργων ΤΠΕ. Παράλληλα, ενθαρρύνεται η υλοποίηση δημοσίων έργων ΤΠΕ μικρής κλίμακας, στα οποία οι εταιρείες πληροφορικής/ΤΠΕ και το δημόσιο (ως πελάτης) παρακινούνται να ακολουθούν σύγχρονες, ευέλικτες (agile) διαδικασίες ανάπτυξης και να υιοθετούν πρακτικές της ευέλικτης διαχείρισης έργων πληροφορικής.

Προτείνεται η στήριξη των εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού, μέσω ειδικών επενδυτικών προγραμμάτων, ώστε να μπορέσει να εδραιωθεί η αναγκαία «κουλτούρα», γενικότερα, για τη διαχείριση έργων, και, ειδικότερα, για τη διαχείριση έργων πληροφορικής στη χώρα μας, κουλτούρα που είναι αναγκαία για τη δημιουργία ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών, την ενίσχυση του ανταγωνισμού, την ώθηση της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας. Στο ίδιο πλαίσιο, προτείνεται η στήριξη, μέσω στοχευμένων δράσεων και προγραμμάτων, της διασύνδεσης της έρευνας που διεξάγεται στα Πανεπιστημιακά/Πολυτεχνικά Τμήματα ΤΠΕ με τις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται, επίσης, από το ΤΕΕ ΚΔΘ στην ενίσχυση του Μοντέλου Διακυβέρνησης για την υλοποίηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας, ιδίως στο κομμάτι που αφορά στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών από τις κρατικές και δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και τους χρόνους ανταπόκρισης στα σχετικά αιτήματα. Σύμφωνα με το ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας, θα ήταν χρήσιμη η δημιουργία ενός «Ηλεκτρονικού Συνηγόρου του Πολίτη» (στο πρότυπο μιας Ανεξάρτητης Αρχής), στην περίπτωση που τα ηλεκτρονικά αιτήματα των πολιτών δεν εξυπηρετούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες.

Η ενσωμάτωση και αξιοποίηση του Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ) στις διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης λύσεων για την ψηφιακή διακυβέρνηση της χώρας εκτιμάται ότι είναι κρίσιμο βήμα. Μέσω του ΕΛΛΑΚ δίνεται η δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης, με επαναχρησιμοποίηση προηγούμενων λύσεων και ταυτόχρονα η κοινότητα του ΕΛΛΑΚ μπορεί να συντηρεί (σε ένα βαθμό) το λογισμικό, χωρίς κόστος για το ελληνικό δημόσιο. Προτείνεται να δοθούν κίνητρα για τη δημιουργία εταιριών πληροφορικής που θα ειδικεύονται στην παραμετροποίηση, συντήρηση και υποστήριξη του ΕΛΛΑΚ. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια να δοθούν κίνητρα στην συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι λύσεις που σχεδιάζονται στον ελληνικό ερευνητικό κόσμο στον κόσμο του επιχειρείν ενδυναμώνοντας την καινοτομία της χώρας και τροφοδοτώντας ένα νέο κύμα νεοφυών επιχειρήσεων (startups) που αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Ακόμη, υπογραμμίζεται η ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην υλοποίηση δράσεων – προγραμμάτων για τη διάδοση ανοικτών δεδομένων έργων που αφορούν περιβάλλον, κλίμα, ύδατα, ενώ προτείνεται, για να υποστηριχθεί η παρακολούθηση της υλοποίησης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, να προσδιοριστεί ένα εθνικό/περιφερειακό πλαίσιο αξιολόγησης της επάρκειας και της ωριμότητας των φορέων του δημοσίου σε ό,τι αφορά τα έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν (Hellenic Digital Maturity Framework).

Αναλυτικά, οι προτάσεις του ΤΕΕ ΚΔΘ που υποβλήθηκαν στη Δημόσια Διαβούλευση για τη Βίβλο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 παρουσιάζονται εδώ.

Back to top
elΕλληνικά