Εκπρόσωποι ΤΕΕ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων και Μελετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας (ΤΕΕ/ΚΔΘ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9, περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ’, περίπτωση ε” και περίπτωση στ”  του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016 – Νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), καταρτίζει ,

  • Ετήσιο Κατάλογο Μελών του από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί σε επιτροπές διαγωνισμών έργων.
  • Ετήσιο Κατάλογο Μελών του από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ανά κατηγορία κύριας μελέτης.

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ/ΚΔΘ, που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν τους παραπάνω καταλόγους,  παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τις αιτήσεις που μπορούν να λάβουν από τους παρακάτω συνδέσμους και να τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση tee_lar@tee.gr

Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων

Επιτροπές σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Για την ανάδειξη εκπροσώπου για Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, με προϋπολογισμό που υπερβαίνει το 1.000.000,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας η ΔΕ θα λάβει υπόψιν της, όλα τα μέλη που θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο με αίτησή τους έως την 17.02.2017.

Back to top
elΕλληνικά