Ετήσια έκθεση οικονομικών καταστάσεων κατά την τέταρτη περίοδο λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ, από 01/01/2020 έως 31/12/2020, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ

Ανακοινώθηκε η τέταρτη ετήσια έκθεση οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ, από 01/01/2020 έως 31/12/2020, ύστερα από την ολοκλήρωση του ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και την έκδοση της αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου, χωρίς τη διατύπωση επιφυλάξεων.

Τηρώντας τις καταστατικές διατάξεις του και εφαρμόζοντας τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η τέταρτη οικονομική χρήση λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ, από 01/01/2020 έως 31/12/2020, απεικονίζει τη συνεχιζόμενη ανοδική του πορεία ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης του κύκλου εργασιών του και της επίτευξης θετικών αποτελεσμάτων.

Μέσα σε μια ετήσια χρήση που οριοθετήθηκε από τον περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας, λόγω της έκτακτης κατάστασης που προκάλεσε ο COVID-19, το ΤΜΕΔΕ αύξησε τα έσοδά του κατά 7,31%, διεύρυνε σημαντικά τις εργασίες του και θωράκισε τον ισολογισμό του με νέα κεφάλαια, σχηματίζοντας παράλληλα ισχυρό απόθεμα προβλέψεων για την κάλυψη μελλοντικών κινδύνων.

Ως ενεργό και πρωτοπόρο μέλος του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM) και σε δημιουργική συνεργασία τόσο με το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όσο και με τα Υπουργεία Υποδομών – Μεταφορών και Ανάπτυξης, αλλά και με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), το ΤΜΕΔΕ, με συνεκτικό σχεδιασμό, αποφασιστικότητα και επιτυγχάνοντας τους επιχειρηματικούς του στόχους, εισέρχεται σε μία νέα δυναμική εποχή, διευρύνοντας τον πιστοδοτικό και αναπτυξιακό του ρόλο.

Επιβεβαιώνεται έτσι, για τέταρτη συνεχή χρονιά, ότι το ΤΜΕΔΕ αποτελεί έναν αποτελεσματικό και ζωτικής σημασίας Φορέα για τον Τεχνικό Κόσμο και έναν δυναμικό αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή για την Ελληνική Οικονομία.

Πιο αναλυτικά, το ΤΜΕΔΕ:

 • Πέτυχε αύξηση των εσόδων του κατά 7,31% έναντι της χρήσης του 2019, η οποία θα πρέπει να συνεκτιμηθεί με το γεγονός πως έλαβε μέτρα υποστήριξης των πιστούχων του, μειώνοντας κατά 30% το ποσό των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών Καλής Εκτέλεσης, για το τρίμηνο 01/07/2020 – 30/09/2020.
 • Αύξησε τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων κατά 21,33%, σε σχέση με την περσινή χρήση.
 • Διατήρησε, παρά την πανδημία, στα ίδια επίπεδα την έκδοση νέων Εγγυητικών Επιστολών. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η έκδοση των νέων Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης, που θα επηρεάσουν σημαντικά και τα αποτελέσματα των επομένων χρήσεων, είναι αυξημένη κατά 3%, διατηρώντας την ανοδική τάση των προηγούμενων ετών. Οι Εγγυητικές Επιστολές αφορούν μικρές και μεσαίες εργοληπτικές και μελετητικές εταιρείες, φυσικά πρόσωπα μηχανικούς ή/και επιστήμονες μελετητές – εργολήπτες έργων δημοσίου συμφέροντος.
 • Θωράκισε περαιτέρω τον ισολογισμό του, καθώς τα αποτελέσματα της χρήσης 2020 έχουν επιβαρυνθεί με πρόσθετες προβλέψεις ύψους € 1,4 εκατ. (1,0 εκατ. προβλέψεις σύμφωνα με το πρότυπο IFRS 9 και 0,4 εκατ. για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις). Κατά την ημερομηνία αναφοράς, το σύνολο των προβλέψεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων, που έχει διενεργήσει το ΤΜΕΔΕ για καταπτώσεις Εγγυητικών Επιστολών, ανέρχεται σε € 24,9 εκατ., περιλαμβανομένων και των αναγκαίων προβλέψεων του προτύπου IFRS 9.

Πρόσθετα επισημαίνεται ότι:

 • Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του έτους ανέρχονται σε κέρδη € 4,86 εκατ. Εξαιτίας της οικονομικής και χρηματιστηριακής αβεβαιότητας που επικρατούσε λόγω της πανδημίας, οι οικονομικές καταστάσεις του 2020 επιβαρύνθηκαν αρνητικά από τις αποτιμήσεις των χρεογράφων του εμπορικού χαρτοφυλακίου του Ταμείου και γι’ αυτό τα μετά από φόρους κέρδη εμφανίζουν μείωση, σε συγκρίσιμη βάση, κατά 29,48%. Υπογραμμίζεται, πως εντός των πρώτων μηνών του 2021, σε συνδυασμό με τη σταδιακή επάνοδο της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, έχει ήδη αντιστραφεί η ανωτέρω αρνητική επίδραση.
 • Το κεφάλαιο του Ταμείου διαμορφώθηκε σε € 181,5 εκατ. έναντι € 143,5 εκατ., μετά τις μεταφορές περιουσίας € 38,00 εκατ. προς το Ταμείο εντός του 2020 από τον e-ΕΦΚΑ, αυξάνοντας το κεφάλαιό του κατά 26,5%. Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση, εξασφαλίζει τον αναπτυξιακό ρόλο του Ταμείου, μέσω της απρόσκοπτης λειτουργίας των κλάδων Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του Φορέα, καθώς και τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων του για την ενίσχυση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, των ελεύθερων επαγγελματιών και των Ελλήνων επιστημόνων.
 • Τα ίδια κεφάλαια του Ταμείου στη χρήση του 2020 ανήλθαν σε € 216,6 εκατ. έναντι € 185,3 εκατ., σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2019. Η μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων κατά 16,9% ή κατά € 31,3 εκατ. αντικατοπτρίζει τη δυνατότητα του Ταμείου να ανταποκρίνεται με συνέπεια, ακόμη και σε απαιτητικές περιόδους.

Επιπλέον, εντός του 2020 και εν μέσω της πρωτοφανούς πανδημίας, το Ταμείο:

 • Μείωσε κατά 30% το ποσό των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών Καλής Εκτέλεσης, για το τρίμηνο 01/07/2020 – 30/09/2020.
 • Διεύρυνε το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο των πιστούχων – μελών του, προσφέροντας νέες ασφαλιστικές παροχές υγείας, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
 • Εξαγόρασε το σύνολο των μετοχών της AtticaBank Properties ΑΕ, με στόχο τη δημιουργία νέων δυναμικών επιχειρηματικών ευκαιριών. Η συνεισφορά της AtticaBank Properties ΑΕ στο ενοποιημένο αποτέλεσμα της χρήσης ανήλθε σε € 0,15 εκατ.
 • Έλαβε δύο πολύ σημαντικές πιστοποιήσεις από την TÜV HELLAS:
  • ISO 37001:2016 για το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και
  • ISO 19600: 2014 για το Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης.
 • Εξασφάλισε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ποσού € 700.000 για τη διεύρυνση των ψηφιακών του υπηρεσιών.
 • Αύξησε το ποσοστό συμμετοχής του στη μετοχική σύνθεση της Attica Bank ΑΤΕ κατά 13,82%, φθάνοντας στο 46,32%, ύστερα από αξιολόγηση και έγκριση της ΤτΕ και τη σύμφωνη γνώμη της ECB, σε συνέχεια αντίστοιχης εισήγησης του SSM.
 • Ανέδειξε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ειδικό ανεξάρτητο σύμβουλο επενδύσεων και ανεξάρτητο σύμβουλο στρατηγικών τοποθετήσεων, στο πλαίσιο της ενεργητικής αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου των κινητών αξιών του, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής των επιμέρους ανεξάρτητων διαχειριστών τους.
 • Υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος πρόταση για την ίδρυση εταιρείας μικροπιστώσεων (microfinance) και τη λήψη της σχετικής άδειας λειτουργίας. Η αίτηση βρίσκεται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης.
 • Πραγματοποίησε τις δύο πρώτες καταβολές του πόρου 2,5‰ στους λογαριασμούς των δικαιούχων Τ.Ε. Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων.
 • Ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας, που είχε περιέλθει στον e-ΕΦΚΑ από το τέως ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ, ενώ είναι σε εξέλιξη η δικαστική διεκδίκηση του Ταμείου ύψους € 7,5 εκατ. για το κρίσιμο θέμα των πρόσθετων ασφαλειών των εγγυητικών επιστολών, που είχαν εκδοθεί μέχρι και 31/12/2016 από το τέως ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ.

Επιπλέον, εντός του 2021, το Ταμείο συνεχίζει τη δράση του προς όφελος των μελών του με τις παρακάτω ενέργειες:

 • Μείωσε εκ νέου κατά 30% το ποσό των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, για το τρίμηνο 01/01/2021 – 31/03/2021.
 • Πραγματοποίησε την τρίτη καταβολή του πόρου 2,5‰ στους λογαριασμούς των δικαιούχων Τ.Ε. Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων.
 • Υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με σκοπό τη διευκόλυνση πρόσβασης των μηχανικών, μελετητών, κατασκευαστών και των επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξής τους.
 • Διασφάλισε την αναπτυξιακή πορεία της AtticaBank Properties ΑΕ, ως μέτοχός της κατά 100%, εφαρμόζοντας νέο επιχειρηματικό σχέδιο και υλοποιώντας νέο εμπροσθοβαρές επενδυτικό πλάνο, ύψους € 0,50 εκατ. για το 2021, με στόχο την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών της.

Τέλος, στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας (CSR) και τήρησης των προτύπων Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διακυβέρνησης (ESGs), το ΤΜΕΔΕ ανέλαβε δράση για την ανακούφιση των συνεπειών της πανδημίας, αλλά και του σεισμού που έπληξε τη Θεσσαλία. Πιο συγκεκριμένα το ΤΜΕΔΕ προχώρησε σε δωρεές:

 • Πέντε συνολικά οικίσκων για τη στέγαση ισάριθμων σεισμόπληκτων οικογενειών στο Μεσοχώρι προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Attica Bank
 • Τεσσάρων σύγχρονων μόνιτορ και ενός κεντρικού σταθμού στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας.
 • Τεσσάρων σύγχρονων παρακλινικών μόνιτορ για την παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών των ασθενών στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.

Το ΤΜΕΔΕ σε συνθήκες πανδημίας και τραπεζικής ασφυξίας, τηρώντας όλες τις καταστατικές του διαδικασίες και λαμβάνοντας όλες τις πρόσθετες εξασφαλίσεις με σκοπό τον περιορισμό του κινδύνου, επιτελεί αταλάντευτα σε 24ωρη βάση τον εγγυοδοτικό και πιστοδοτικό του ρόλο. Συνεχίζει να διευρύνει τον κύκλο και το εύρος των εργασιών του, αποτελώντας έναν στιβαρό αναπτυξιακό πυλώνα για τον Τεχνικό Κόσμο και την πραγματική οικονομία.

Πηγή: ΤΜΕΔΕ

Back to top
elΕλληνικά