ΤΕΕ-ΦΠΠ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΕΕ

Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ-ΦΠΠ)

 

Α. Μητρώα Πιστοποιημένων Εκτιμητών ΤΕΕ

A1. Μητρώο πιστοποιημένων Εκτιμητών Ακινήτων

A2. Μητρώο πιστοποιημένων Εκτιμητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (ΜΕΕ)


Β. Εξετάσεις για την πιστοποίηση Εκτιμητών

Ο Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ-ΦΠΠ) διοργανώνει εξετάσεις για την πιστοποίηση προσώπων που κατέχουν συγκεκριμένους τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τα εξής παρακάτω Σχήματα Πιστοποίησης:

  • Εκτιμητές Ακινήτων, με διακριτικό τίτλο TCG-CV(RE), και
  • Εκτιμητές Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (ΜΕΕ) με διακριτικό τίτλο TCG-CV(M&E)

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 29 Νοεμβρίου 2023, στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΤΕΕ, στην οδό Νίκης 4, στην Αθήνα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 24 Νοεμβρίου 2023.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο παρακάτω mail: eno@central.tee.gr

Πληροφορίες: Τμήμα Τυποποίησης ΤΕΕ
τηλ.: 210-3291352,  210-3291513
email: eno@central.tee.gr

Αίτηση ενδιαφερομένου για Πιστοποίηση από  τον  ΤΕΕ-ΦΠΠ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Πλήρης αίτηση θεωρείται αυτή κατά την οποία συνυποβάλλονται τα εξής παρακάτω:

  • Αίτηση ενδιαφερομένου για Πιστοποίηση από τον  ΤΕΕ-ΦΠΠ
  • Τίτλος σπουδών, σε εφαρμογή της παρ. 4.3.1 των Ειδικών Κανονισμών  Πιστοποίησης Προσώπων
  • Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας, επίσης σε εφαρμογή της ως άνω παραγράφου σε συνδυασμό με το «Παράρτημα 1 – Υποδείγματα τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας» των  Ειδικών Κανονισμών  Πιστοποίησης Προσώπων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Προκειμένου να παραληφθεί και καταχωρηθεί η Αίτηση του ενδιαφερόμενου θα πρέπει να έχει καταβληθεί το τέλος για την «Αίτηση για συμμετοχή στις διεργασίες πιστοποίησης», δηλαδή πενήντα (50,00) ευρώ (βλ. Παράρτημα 2 των Ειδικών Κανονισμών Πιστοποίησης Προσώπων (ΕΚΠΠ) για τα Σχήματα Πιστοποίησης των Εκτιμητών) και να μας έχει αποσταλεί το αποδεικτικό πληρωμής για την κατάθεση.

Οδηγίες πληρωμής:
Παρακαλούμε η πληρωμή των τελών Πιστοποίησης να γίνει στο λογαριασμό που τηρεί το ΤΕΕ στην Τράπεζα Eurobank ( αρ.0201669951) IBAN GR 4302600250000480201669951 με αιτιολογία “ΦΠΠ (από το Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων) και Ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τη Διαπίστευση που έχει λάβει ο ΤΕΕ-ΦΠΠ από το ΕΣΥΔ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ή οποιαδήποτε άλλου είδους συσχέτιση του Φορέα με τη διοργάνωση σχετικών σεμιναρίων. Ως εκ τούτου όσοι ενδιαφέρονται για αναζήτηση σεμιναρίων προετοιμασίας ενόψει των εξετάσεων Πιστοποίησης να μην αναζητούν πληροφορίες από τον Φορέα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Η ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνεται στους αντίστοιχους Ειδικούς Κανονισμούς Πιστοποίησης Προσώπων, οι οποίοι έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα IVS (International Valuation Standards).

Πηγή: ΤΕΕ

Back to top
elΕλληνικά