Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη καταλόγου εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΚΔΘ σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας (Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Δ.Θ.),  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9, περίπτωση γ΄, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016 – Νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), καταρτίζει

Ετήσιο Κατάλογο Μελών του, από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του ανά κατηγορία κύριας μελέτης σε διάφορες επιτροπές

 Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν τον παραπάνω κατάλογο,  παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τα δύο παρακάτω σχετικά αρχεία και να τα αποστείλουν  στην ηλεκτρονική διεύθυνση tee_lar@tee.gr

  1. Αίτηση συμμετοχής στις επιτροπές μελετών
  2. Υπεύθυνη Δήλωση

Back to top
elΕλληνικά