Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη καταλόγου εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΚΔΘ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας (Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Δ.Θ.),  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9, περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ’, περίπτωση ε” και περίπτωση στ”  του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016 – Νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), καταρτίζει

Ετήσιο Κατάλογο Μελών του, από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί σε επιτροπές διαγωνισμών έργων 

 Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν τον παραπάνω κατάλογο,  παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τα δύο παρακάτω σχετικά αρχεία και να τα αποστείλουν  στην ηλεκτρονική διεύθυνση tee_lar@tee.gr

  1. Αίτηση συμμετοχής στις επιτροπές έργων
  2. Υπεύθυνη Δήλωση

Back to top
elΕλληνικά