Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη καταλόγου εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΚΔΘ σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών για το έτος 2018

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας (Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Δ.Θ.),  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9, περίπτωση γ΄, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016 – Νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), καταρτίζει

Ετήσιο Κατάλογο Μελών του, από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του ανά κατηγορία κύριας μελέτης σε διάφορες επιτροπές

Διευκρινίζονται τα παρακάτω:

  • Όσοι μετέχουν ήδη στον κατάλογο εκπροσώπων του ΤΕΕ για το έτος 2017, δεν απαιτείται να υποβάλλουν νέα αίτηση ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο για το έτος 2018.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν3213/2003 όσοι μετέχουν σε επιτροπές διαγωνισμών υπόκεινται σε υποβολή πόθεν έσχες
  • Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.1 του Ν.4354/2015 η αποζημίωση για την συμμετοχή στις Επιτροπές καλύπτεται από τον Φορέα που προκηρύσσει το έργο.

 Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν τον παραπάνω κατάλογο,  παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τα δύο παρακάτω σχετικά αρχεία και να τα αποστείλουν  στην ηλεκτρονική διεύθυνση tee_lar@tee.gr

  1. Αίτηση συμμετοχής στις επιτροπές μελετών
  2. Υπεύθυνη Δήλωση

Back to top
elΕλληνικά