Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη καταλόγου εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΚΔΘ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων για το έτος 2018

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας (Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Δ.Θ.),  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9, περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ’, περίπτωση ε” και περίπτωση στ”  του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016 – Νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), καταρτίζει

Ετήσιο Κατάλογο Μελών του, από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί σε επιτροπές διαγωνισμών έργων 

Διευκρινίζονται τα παρακάτω:

  • Όσοι μετέχουν ήδη στον κατάλογο εκπροσώπων του ΤΕΕ για το έτος 2017, δεν απαιτείται να υποβάλλουν νέα αίτηση ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο για το έτος 2018.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν3213/2003 όσοι μετέχουν σε επιτροπές διαγωνισμών υπόκεινται σε υποβολή πόθεν έσχες
  • Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.1 του Ν.4354/2015 η αποζημίωση για την συμμετοχή στις Επιτροπές καλύπτεται από τον Φορέα που προκηρύσσει το έργο.

 Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν τον παραπάνω κατάλογο,  παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τα δύο παρακάτω σχετικά αρχεία και να τα αποστείλουν  στην ηλεκτρονική διεύθυνση tee_lar@tee.gr

  1. Αίτηση συμμετοχής στις επιτροπές έργων
  2. Υπεύθυνη Δήλωση

Back to top
elΕλληνικά