Πρόσκληση για τον έλεγχο, επανέλεγχο και πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των ιδιόκτητων κτηρίων της ΠΥΣΥ Θεσσαλίας του e-ΕΦΚΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τον έλεγχο, επανέλεγχο και πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΕΛΟΤ & ΚΕΗΕ), την έκδοση επικαιροποιημένων Υ.Δ.Ε., εκθέσεων παράδοσης πρωτοκόλλου ελέγχου των ιδιόκτητων κτηρίων της ΠΥΣΥ Θεσσαλίας του e-ΕΦΚΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα ευρώ #14.459,00 ευρώ# άνευ ΦΠΑ ή δέκα επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτών #17.929,16 ευρώ# συμπ/νου ΦΠΑ 24% με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 0439 «Υπηρεσίες τεχνικής επιθεώρησης», έτους 2023, με Κωδικό Αρχείου Είδους: CPV: 71631000-0 «Υπηρεσίες τεχνικής επιθεώρησης».
Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)/ Π.Υ.Σ.Υ Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα», Αγχιάλου 4, ΤΚ 41334 (Εμπ. Κέντρο ΓΑΙΑ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει προσφορά για τον εν θέματι αντικείμενο σύμβασης. Η προμήθεια θα είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και το θεσμικό πλαίσιο του Ν.4412/2016.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο έλεγχος, επανέλεγχος και πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΕΛΟΤ & ΚΕΗΕ), η έκδοση επικαιροποιημένων Υ.Δ.Ε., εκθέσεων παράδοσης πρωτοκόλλου ελέγχου των ιδιόκτητων κτηρίων της ΠΥΣΥ Θεσσαλίας του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα ο έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων e-ΕΦΚΑ ανά κτήριο, ανεξαρτήτως κατηγορίας και αριθμού ηλεκτρολογικών παροχών, αριθμού ενεργών και ανενεργών ηλεκτρικών γραμμών, παλαιότητας χρήσης και υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η έκδοση επικαιροποιημένων ΥΔΕ, έκθεση παράδοσης και πρωτόκολλα ελέγχου από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, σχέδια και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του προτύπου που είναι σε ισχύ (ΕΛΟΤ EN HD 384) και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές, και την τεχνική έκθεση με τα διορθωτικά μέτρα (εάν ο έλεγχος είναι αρνητικός) και ο επανέλεγχος, και τελικά η κατάθεση των ΥΔΕ στον ΔΕΔΔΗΕ.
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 0439 «Υπηρεσίες τεχνικής επιθεώρησης» του Προϋπολογισμού του e- ΕΦΚΑ του έτους 2023 με Κωδικό Αρχείου Είδους; CPV: 71631000-0 «Υπηρεσίες τεχνικής επιθεώρησης».
Κριτήριο για την ανάθεση της συγκεκριμένης προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολική ανά Τμήμα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 17.929,16 € με ΦΠΑ. Οι τεχνικές προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες περιγράφονται στο παράρτημα Α της παρούσας. Η Σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) Τμήματα σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για ένα ή και για περισσότερα Τμήματα, για το σύνολο των κτηρίων κάθε Τμήματος.

Δείτε την πρόσκληση: εδώ

Back to top
elΕλληνικά