Προκήρυξη Εξετάσεων για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη των εξετάσεων για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν μέρος στις εν λόγω εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν στο Τ.Ε.Ε. αίτηση με τα  δικαιολογητικά, από 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 μέχρι 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023.Για την υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι αναρτημένες αναλυτικές  ΟΔΗΓΙΕΣ .Μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο η υποβολή  στοιχείων που συμπληρώνουν την αίτηση.

Ο  έλεγχος  και η έγκριση της αιτήσεων ολοκληρώνεται μέχρι την ανακοίνωση του προγράμματος των εξετάσεων ( εντός 20 ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών).

Οι εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος προκηρύσσονται (ηλ. υποβολή  αιτήσεων Ιανουάριο, Μάιο και Σεπτέμβριο) και διενεργούνται 3 (τρεις) φορές το χρόνο (έναρξη εξετάσεων Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο αντίστοιχα).Ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων, δια ζώσης ή με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης, αποφασίζεται και ανακοινώνεται από το Τ.Ε.Ε. και το εκάστοτε Περιφερειακό Τμήμα του Τ.Ε.Ε. όπου διενεργούνται εξετάσεις.

Με την προκήρυξη τάσσεται εύλογη προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων. Οι εξετάσεις είναι προφορικές και διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται εντός είκοσι (20) ημερών, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Για την επιλογή του Εξεταστικού Κέντρου στο οποίο θα κληθούν να δώσουν εξετάσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να συμβουλευτούν τον παρακάτω πίνακα.

Οι υποψήφιοι επιλέγουν το αντικείμενο της εξέτασής τους το οποίο μπορεί να είναι εξέταση με βάση τη διπλωματική τους εργασία ή εξέταση σε τρεις από τις πέντε ενότητες για κάθε ειδικότητα, όπως αναγράφονται στην υπ’ αριθ. ΕΔ 5/4/339 Κοινή Υπ. Απόφαση. Οι Ναυπηγοί Μηχανικοί  έχουν τρεις  διαθέσιμες ενότητες ενώ οι Μηχανικοί Χωροταταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος, οι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων και οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης εξετάζονται μόνο με βάση τη διπλωματική τους εργασία. .

Σε όσους Διπλωματούχους Εξωτερικού χορηγήθηκε από τον ΔΟΑΤΑΠ μόνο ισοτιμία και όχι και αντιστοιχία με τα Διπλώματα που απονέμονται από τις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας, η ειδικότητα με την οποία θα εγγραφούν στο Μητρώο μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις, καθορίζεται με εσωτερική διαδικασία από το ΤΕΕ.

Με  την υποβολή των αποφάσεων των Εξεταστικών επιτροπών και τη  χορήγηση της άδειας άσκησης  επαγγέλματος  από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ ή του οικείου Περιφερειακού Τμήματος αυτού,  οι διπλωματούχοι Μηχανικοί που πέτυχαν στις εξετάσεις, εγγράφονται αυτόματα στο Μητρώο των µέλων του ΤΕΕ.

Πηγή: ΤΕΕ

Back to top
elΕλληνικά