Πρόσκληση Δήμου Τρικκαίων προς Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων

Πρόσκληση απευθύνει ο Δήμος Τρικκαίων που αφορά στην εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εντός είκοσι ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (οδός Απ. Ιακωβάκη 5, Β’ όροφος, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. / πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή του μελετητικού τους πτυχίου.

Back to top
elΕλληνικά