Προκήρυξη άμισθης θέσης Κύριου Επιμελητή επιστημονικών άρθρων

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, σύμφωνα με την ομόφωνη Α194/Σ13/18 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, προβαίνει σε προκήρυξη άμισθης θέσης κύριου επιμελητή (chief editor) επιστημονικών άρθρων και κειμένων των μελών ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, με σκοπό την ενημέρωση για τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του και την προώθηση του διαλόγου και του προβληματισμού για ζητήματα που αφορούν την επιστήμη του Μηχανικού και σχετίζονται τόσο με την ελληνική, όσο και με τη διεθνή εμπειρία.

Θα εξετάζονται, με σκοπό την ηλεκτρονική δημοσίευση, επιστημονικά άρθρα, κείμενα για ζητήματα πολιτικής και θεσμικoύ πλαισίου για την επιστήμη και το επάγγελμα του Μηχανικού, κριτικοί σχολιασμοί για συνέδρια, συνεντεύξεις με ξένους και Έλληνες επιστήμονες, θεματικές κριτικές, καθώς και παρουσιάσεις για σχετικά βιβλία, οπτικοακουστικές υπηρεσίες των νέων τεχνολογιών, ενώ μέσω αυτής της πρωτοβουλίας μπορούν όλα τα μέλη να δημοσιοποιήσουν την διπλωματική, μεταπτυχιακή και διδακτορική τους εργασία.

Ως καθήκοντα του άμισθης Θέσης Κύριου Επιμελητή Επιστημονικών Άρθρων και Κειμένων των Μελών του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας ορίζονται τα ακόλουθα:

 1. Επιμέλεια της διαδικασίας υποβολής των κειμένων υπό συγκεκριμένες προδιαγραφές και αποστολή αυτών στον κριτή – ειδικό (αν απαιτείται) με βάση την θεματική ενότητα του υπό εξέταση κειμένου.
 2. Συνεργασία με τον συντάκτη του κειμένου αλλά και με τον κριτή – ειδικό για την επιτυχή ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, η οποία ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική δημοσίευση του στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, στην ενότητα «επιστημονικά άρθρα».
 3. Επιμέλεια της ηλεκτρονικής έκδοσης ενός συλλογικού τεύχους ετησίως με επιλογή των καλύτερων άρθρων ή και όλων.
 4. Οργάνωση επιστημονικής ημερίδας σε ετήσια βάση με στόχο την παρουσίαση των παραπάνω άρθρων ή άλλων (θεματική επιστημονική ημερίδα αν ο αριθμός τους είναι επαρκής) και την περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων πάνω σε κρίσιμα ζητήματα και προβληματισμούς, όσον αφορά στην επιστήμη του Μηχανικού.

Προσόντα των υποψηφίων για την άμισθη θέση Κύριου Επιμελητή Επιστημονικών Άρθρων και Κειμένων των Μελών του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας ορίζονται κατ’ ελάχιστο τα εξής:

 1. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το αντικείμενο του οποίου να είναι συναφές με ένα ή περισσότερα από τα πεδία της επιστήμης του Μηχανικού.
 2. Δεκαετής τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία στην συγγραφή επιστημονικών άρθρων – κειμένων συναφή με ένα ή περισσότερα από τα πεδία της επιστήμης του Μηχανικού.
 3. Δεκαετής τουλάχιστον ερευνητική ή / και εκπαιδευτική εμπειρία σε φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συναφή με ένα ή περισσότερα από τα πεδία της επιστήμης του Μηχανικού.
 4. Κάτοχος γλωσσικής επάρκειας επιπέδου C1 στην αγγλική γλώσσα.

Συμπληρωματικά θα συνεκτιμηθούν:

 1. Η τεκμηριωμένη γνώση άλλων ξένων γλωσσών.
 2. Η κατοχή ενός ή περισσότερων μεταπτυχιακών τίτλων σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία, σχετικά όμως με την επιστήμη του Μηχανικού.
 3. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση προγραμμάτων μεταδιδακτορικής έρευνας σε ένα ή περισσότερα επιστημονικά πεδία, σχετικά όμως με την επιστήμη του Μηχανικού.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωμένη τη σχετική αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση tee_lar@tee.gr με το θέμα «Για την άμισθη θέση κύριου επιμελητή (chief editor)», έως και την Παρακευή 5 Οκτωβρίου 2018.

Back to top
elΕλληνικά