Περιληπτική Διακήρυξη για τη διεξαγωγή διαγωνισμού εκτέλεσης έργων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΑΥΡΩΠΟΥ

Ο ΤΟΕΒ Ταυρωπού Καρδίτσας, σύμφωνα με τη με αριθμ. 4/4/23-02-2024 απόφαση Δ.Σ. και τη σχετική τεχνική μελέτη, διεξάγει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχων με σκοπό την εκτέλεση έργων για την προσωρινή αποκατάσταση ζημιών στο αρδευτικό δίκτυο δικαιοδοσίας του, λόγω έκτακτης ανάγκης, μετά την εκδήλωση του πλημμυρικού φαινομένου «Daniel».

Δείτε εδώ την: Διακήρυξη

Back to top
elΕλληνικά