Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος»

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα τη Λάρισα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος» για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στον τομέα των Τεχνικών Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες μελέτης, κατασκευής, διερεύνησης, πρόβλεψης, προστασίας και ανάπτυξης με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και προϋποθέτουν την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα μετά από ετήσιο κύκλο σπουδών, στην ελληνική γλώσσα, κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. (Συνολικά 60 ECTS).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018 και μέχρι και την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018. (παράταση)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://www.civil.teilar.gr/stedp) ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (κ. Ηλία Παλαιοχωρλίδη, τηλ. 2410-684353, fax 2410-684306, e-mail: stedp-civil@teilar.gr).

Back to top
elΕλληνικά