Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας και Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων για ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναρτήθηκε ο Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται για τη χορήγηση, τροποποίηση, παράταση, ανανέωση, μεταβίβαση, συνένωση, κατάτμηση, ανάκληση και αυτοδίκαιη παύση ισχύος της Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, καθώς και της Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και της Άδειας Παραγωγής, ανά περίπτωση.

Back to top
elΕλληνικά