Σε ΦΕΚ ο νόμος για τη Διαχείριση Αποβλήτων – Αλλαγές και σε Πολεοδομικές-Χωροταξικές ρυθμίσεις

Το νέο πλαίσιο για τη Διαχείριση Αποβλήτων καθορίζεται με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με τίτλο «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις», που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Στο πλαίσιο του νόμου, εφαρμόζονται διατάξεις για προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων – επαναχρησιμοποίηση, τίθενται οι βάσεις για την εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω όσο πετάω», υποχρεωτικά από τον Ιανουάριο του 2023, δηλαδή θεσπίζεται ουσιαστικά το πλαίσιο με το οποίο οι Δήμοι θα μπορούν να διαμορφώνουν τα δημοτικά τους τέλη, ανάλογα με πόσα απόβλητα παράγει ο κάθε δημότης, αλλά και ανάλογα με πόσα από αυτά ανακυκλώνει – και όχι βάσει των τετραγωνικών του ακινήτου του όπως ίσχυε μέχρι πριν την ψήφιση του νόμου.

Επιπλέον, εισάγεται η υποχρέωση κατάρτισης Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) (Άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851), εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο για το τέλος ταφής, προωθείται η δημιουργία Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) σε νέα ρεύματα αποβλήτων, προωθείται η χωριστή συλλογή αποβλήτων (όπως επικίνδυνα απόβλητα νοικοκυριών από είδη καθημερινής χρήσης, π.χ. τα προϊόντα καθαρισμού [χλωρίνες κ.λπ.], τα βερνίκια, τα χρώματα κ.λπ.), ενώ εισάγεται, από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 στα σχολεία η υποχρεωτική χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων, μπαταριών και αποβλήτων τροφίμων.

Παράλληλα, ρυθμίζονται ειδικότερα δικονομικά ζητήματα για τις αγωγές του ελληνικού Δημοσίου με αντικείμενο τη διόρθωση των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών και την αναγνώριση του Δημοσίου ως κυρίου των εκτάσεων αντί των ιδιωτών που τα διεκδικούν, απλοποιείται η αδειοδοτική διαδικασία για την υπογειοποίηση των δικτύων διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας όταν διέρχονται από δάση και δασικές εκτάσεις.

Στο τελευταίο μέρος του νόμου (άρθρο 155 κι έπειτα) γίνονται τροποποιήσεις σε πολεοδομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις, ειδικά για εκτός σχεδίου περιοχές στους ΟΤΑ.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ, εδώ.

Back to top
elΕλληνικά