Καθορισμός διαδικασίας συμψηφισμού εισφορών στον ΕΦΚΑ

Εκδόθηκε και στάλθηκε προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η με αριθμό πρωτοκόλλου Δ15/Δ’/12061/293 – 01.03.2018 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορά τον καθορισμό της διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών στον ΕΦΚΑ.

Back to top
elΕλληνικά